O kwartalniku

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2021, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 92,70 pkt.

Wskaźnik ICV jest uznanym w środowisku naukowym miernikiem jakości czasopisma naukowego i jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju periodyku oraz siły jego oddziaływania na świat nauki. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2021 roku, dokonanej przez Ekspertów Index Copernicus.

Kwartal­nik zna­j­duje się na liś­cie pol­s­kich punk­towanych cza­sop­ism naukowych Min­is­terstwa Edukacji i Nauki – z liczbą 20 punk­tów.

Uprzejmie informujemy, że nasze czasopismo zostało włączone do bazy czasopism ERIH PLUS.

ERICH PLUS to międzynarodowa baza czasopism obejmująca nauki społeczne i humanistyczne, stworzona przez Norwegian Centre for Research Data (NSD).

*About the Quarterly

We are very pleased to announce that our journal has successfully passed the evaluation process of ICI Journals Master List for 2021, which resulted in granting the ICV (Index Copernicus Value) index of 92,70 points.

The ICV indicator is a recognized measure of the quality of a scientific journal in the scientific community and reflects the level of periodical development and the strength of its impact on the world of science. The obtained score was calculated on the basis of a submitted evaluation questionnaire and analysis of the 2021 journal releases by Index Copernicus Experts.

The quarterly is on the list of Polish scientific journals of the Ministry of Education and Science - with the number of 20 points.

We kindly inform you that our Journal has been included in the ERIH PLUS journal database.

ERICH PLUS is an international journal database covering the social sciences and humanities, created by the Norwegian Center for Research Data (NSD).


Wszystkie publikacje są możliwe do pobrania bezpłatnie w formacie PDF. Pierwotną wersją kwartalnika jest wersja drukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Uprzejmie informujemy, że od numeru III/2015(16) zamieszczane na witrynie pliki w formacie PDF są dostępne dla osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

*All publications can be downloaded in PDF format free of charge. The original version of the Quarterly is a printed version with a circulation of 1000 copies. We would kindly like to inform you that from issue III/2015(16) onwards, PDF files published on the website are available for persons with disabilities in compliance with WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) standards.


Redakcja, w celu zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego czasopisma i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym, kieruje się zasadami etyki publikacyjnej określonymi przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE) oraz rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

*The Editorial Office, applies the principles of publishing ethics in order to ensure the highest substantive level of the journal and to counteract unfair publishing practices, in particular those defined by the Committee on Publication Ethics (COPE) and recommended by the Ministry of Science and Higher Education.

Teksty nadsyłane przez autorów do publikacji w kwartalniku poddawane są analizie oryginalności w celu ochrony własności intelektualnej.

*Submitted manuscripts are carefully analyzed for their originality in order to protect intellectual property.

Logo strony plagiat.pl

Nasze czasopismo zarejestrowane jest w:

*Our journal is registered in:

Logo indexcopernicus.com

„Index Copernicus International” – specjalistycznej platformie upowszechniającej dorobek naukowy na międzynarodowym rynku wydawniczym. ICI World of Journals jest trzecią co do wielkości międzynarodową bazą danych. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 45 tysięcy czasopism, a liczba użytkowników odwiedzających serwis ICI World of Journals przekracza 70 tysięcy ze 150 krajów każdego miesiąca. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację. Potwierdzeniem indeksacji w bazie jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value).

*„Index Copernicus International” – a professional platform disseminating scientific achievements on the international publishing market. ICI World of Journals is the third largest international database. Currently, there are more than 45,000 journals registered in the database and the number of users visiting ICI World of Journals website exceeds 70,000 from 150 countries each month. The database is a register of scientific journals that have successfully passed the multi-dimensional parameterization. The indexation in the database is confirmed by the obtained ICV (Index Copernicus Value) numerical index.

Logo cejsh.icm.edu.pl

„The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) – powstałej w Wyszehradzie w dniu 27.X.2004 r., zgodnie ze wspólnie podjętą decyzją w Pradze 31.X.2003 r. pomiędzy: Akademią Nauk Republiki Czeskiej, Polską Akademią Nauk (PAN), Słowacką Akademią Nauk oraz Węgierską Akademią Nauk. CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

*„The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) – founded in Visegrád on October 27, 2004, in compliance with the joint decision taken in Prague on October 31, 2003 between the Czech Academy of Sciences, the Polish Academy of Sciences (PAN), the Slovak Academy of Sciences and the Hungarian Academy of Sciences.  The CEJSH is an electronic, open access database publishing English articles’ summaries, dissertations and reviews published mostly in national languages and in journals devoted to social and humanities sciences released in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, as well as in Bosnia and Herzegovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia, Slovenia and Ukraine.

Logo pbn.nauka.gov.pl - Polska bibliografia naukowa

„Polskiej Bibliografii Naukowej” – prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzącej informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią ogólnego systemu informacyjnego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.

*„Polish Scientific Bibliography” – run by the Ministry of Science and Higher Education, which gathers information on Polish and foreign scientific journals and publications of Polish scientists. PSB is a part of the general information system for higher education and Polish science.