INFORMACJE DLA AUTORÓW *INFORMATION FOR AUTHORS

Wskazówki dla Autorów / Directions for Authors

Redakcja przyjmuje do publikacji prace naukowe, które są rozliczane na podstawie objętości, według tzw. arkusza wydawniczego: jedna linijka (wiersz) zawiera 60 znaków ze spacjami; strona znormalizowana zawiera 30 linijek, czyli 1800 znaków ze spacjami (30x60=1800); arkusz wydawniczy zawiera ok. 40 000 znaków ze spacjami, co stanowi 22 strony znormalizowane. Do strony/arkusza wydawniczego wlicza się tekst autora wraz z cytatami. Nie wlicza się natomiast tzw. przypisów objaśniających, odsyłaczy bibliograficznych oraz tłumaczeń cytatów zamieszczonych w tekście w języku obcym. Autor powinien przesłać abstrakt/streszczenie w języku polskim oraz angielskim, jak również przetłumaczony tytuł oraz słowa kluczowe.

Prosimy o pobranie szczegółowych wskazówek dla Autorów w formacie PDF.

Ocena manuskryptów i publikacja artykułów

Autor przeważnie jest informowany o wstępnej decyzji Redakcji w ciągu 30 dni. Dotyczy to przyjęcia lub odrzucenia manuskryptu. Recenzje przeprowadzane są w ciągu 14 dni od momentu wyboru Recenzentów. Dotyczy to manuskryptów zakwalifikowanych do recenzji. Szacowany czas publikacji artykułu wynosi 60-90 dni od dnia akceptacji przez Kolegium i Wydawcę. Publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji drukowanej o około 20 dni. Redakcja informuje Autorów o publikacji artykułu za pomocą poczty elektronicznej.

*The Editors accapt for publication scientific papers, which are calculated on the basis of volume, according to the so-called issue sheet: one line (row) contains 60 characters with spaces; a standard page contains 30 lines, i.e. 1800 characters with spaces (30x60=1800); an issue sheet contains aproximately 40 000 characters with spaces, which is 22 standard pages. A page/sheet of text includes the Author's text together with quotations. However, footnotes, bibliographic references and translation of foreign-language citations are not included. The Author should submit the abstract/summary in Polish and English, as well as translated title and keywords.

*Please download detailed instructions to Authors in PDF format.

*Assessment of manuscripts and publication of articles

*The Author is usually informed of the initial decision of the Editorial Board within 30 days. This includes acceptance or rejection of the manuscript. Reviews are carried out within 14 days after the selection of Reviewers. This applies to manuscripts qualified for review. The estimated time for publication of the article is 60-90 days from the date of acceptance by the Review Board and the Publisher. Publication of the article in electronic version precedes the publication in printed version by about 20 days. The Editors inform the Authors about the publication of the article by e-mail.

 

Załączniki