Dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
Prosimy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Kwartalnika. W zależności od relacji, która łączy Państwa z naszym czasopismem, prosimy pobrać odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisane przesłać pocztą tradycyjną pod adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Redakcja Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy rozwiązania”
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa.

Dodatkowo oświadczenie można przesłać e-mailem w formie skanu.

 

Klauzula informacyjna
dla Autora zgłaszającego artykuł/Współautora artykułu/Recenzenta artykułu naukowego/Członka Rady Programowej/Członka Zespołu Redakcyjnego/Czytelnika
o zasadach przetwarzania danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Dane kontaktowe

Administrator

Inspektor Ochrony Danych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • telefon: 22 50 55 500

 

 • adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
 • e-mail: iod@pfron.org.pl
 

PFRON – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Państwa dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

W związku z wydawaniem Kwartalnika naukowego pn. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (ISSN 2084-7734) zwanym dalej „Kwartalnikiem” PFRON przetwarza dane osobowe osób zaangażowanych w jego powstawanie jak również osób zainteresowanych jego otrzymaniem. W zależności od Pani/Pana relacji z PFRON, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych celach:

 1. jeżeli jest Pani/Pan autorem artykułu naukowego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia artykułu Pańskiego autorstwa do procedury wydawniczej oraz ewentualnej publikacji w Kwartalniku naukowym pn. „Niepełnosprawność  – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (ISSN 2084-7734) zwanym dalej „Kwartalnikiem”, którego Wydawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w tym otrzymania bezpłatnego drukowanego autorskiego egzemplarza Kwartalnika z opublikowanym tekstem, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że jest ono niezbędne do realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem,
 2. jeżeli jest Pani/Pan recenzentem, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia recenzji artykułu naukowego, w tym publikacji na stronie internetowej Kwartalnika z zakładce „Lista Recenzentów” – imienia i nazwiska recenzenta na liście recenzentów współpracujących z „Kwartalnikiem”, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że jest ono niezbędne do realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim zawarta umowa wiąże się z koniecznością realizacji przez PFRON obowiązków prawnopodatkowych (w tym w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 3. jeżeli jest Pani/Pan członkiem Rady Programowej Kwartalnika, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z umożliwieniem realizacji praw i obowiązków wynikających z przedmiotowego członkostwa, w tym publikacji na stronie internetowej Kwartalnika w zakładce „Międzynarodowa Rada Programowa” oraz na okładce Kwartalnika – imienia i nazwiska członka Rady Programowej Kwartalnika, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jako że jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. jeżeli jest Pani/Pan członkiem Zespołu Redakcyjnego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przedmiotowym członkostwem, w tym w celu  publikacji na stronie internetowej Kwartalnika z zakładce „Kontakt z Redakcją” oraz na okładce Kwartalnika – imienia i nazwiska członka Zespołu Redakcyjnego Kwartalnika, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że jest ono niezbędne do realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim zawarta umowa wiąże się z koniecznością realizacji przez PFRON obowiązków prawnopodatkowych (w tym w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 5. jeżeli jest Pani/Pan czytelnikiem Kwartalnika, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania bezpłatnego drukowanego egzemplarza czasopisma, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Zależnie od rodzaju podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą one przetwarzane przez okres:

 1. do czasu wycofania zgody udzielonej przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych,
 2. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PFRON lub wygaśnięcia obowiązków prawnopodatkowych ciążących na PFRON w związku z jej zawarciem,
 3. pełnienia przez Panią/Pana funkcji członka Rady Programowej Kwartalnika i dalej przez okres wygaśnięcia obowiązków prawnopodatkowych ciążących na PFRON w związku z pełnieniem przez Panią/Pana przedmiotowej funkcji.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do:

 1. Podmiotu dostarczającego oprogramowanie wspomagające weryfikację oryginalności tekstu, tj. Plagiat.pl,
 2. Podmiotów wspierających i promujących osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej, upowszechniających publikacje naukowe na międzynarodowym rynku wydawniczym, gromadzących informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich
  i zagranicznych, tj. Index Copernicus International, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polska Bibliografia Naukowa (PBN) itp.,
 3. Podmiotów uczestniczących w procesie wydawniczym,
 4. Podmiotów uczestniczących w konfekcji i dystrybucji drukowanych egzemplarzy Kwartalnika,
 5. Podmiotów zajmujących się problematyką niepełnosprawności oraz realizujących szeroko rozumianą rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 6. Odbiorców Kwartalnika.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFRON danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych będzie wiązała się z brakiem możliwości publikacji w Kwartalniku, przyjęcia recenzji artykułu naukowego, członkostwa w Radzie Programowej lub Zespole Redakcyjnym Kwartalnika, w tym brakiem możliwości otrzym(ywa)ania bezpłatnego(ych) drukowanego(ych) egzemplarza(y) czasopisma.

 

 

 

Opcje strony

Idź do góry