Kwartalnik

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2021, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 92,70 pkt.

Wskaźnik ICV jest uznanym w środowisku naukowym miernikiem jakości czasopisma naukowego i jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju periodyku oraz siły jego oddziaływania na świat nauki. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2021 roku, dokonanej przez Ekspertów Index Copernicus.

Kwartal­nik zna­j­duje się na liś­cie pol­s­kich punk­towanych cza­sop­ism naukowych Min­is­terstwa Edukacji i Nauki – z liczbą 20 punk­tów.

Uprzejmie informujemy, że nasze czasopismo zostało włączone do bazy czasopism ERIH PLUS.

ERICH PLUS to międzynarodowa baza czasopism obejmująca nauki społeczne i humanistyczne, stworzona przez Norwegian Centre for Research Data (NSD).

 


 

Wszystkie publikacje są możliwe do pobrania bezpłatnie w formacie PDF. Pierwotną wersją kwartalnika jest wersja drukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Uprzejmie informujemy, że od numeru III/2015(16) zamieszczane na witrynie pliki w formacie PDF są dostępne dla osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).


Redakcja, w celu zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego czasopisma i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym, kieruje się zasadami etyki publikacyjnej określonymi przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE) oraz rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Teksty nadsyłane przez autorów do publikacji w kwartalniku poddawane są analizie oryginalności w celu ochrony własności intelektualnej.

Logo strony plagiat.pl

Nasze czasopismo zarejestrowane jest w:

Logo indexcopernicus.com

„Index Copernicus International” – specjalistycznej platformie upowszechniającej dorobek naukowy na międzynarodowym rynku wydawniczym. ICI World of Journals jest trzecią co do wielkości międzynarodową bazą danych. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 45 tysięcy czasopism, a liczba użytkowników odwiedzających serwis ICI World of Journals przekracza 70 tysięcy ze 150 krajów każdego miesiąca. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły wielowymiarową parametryzację. Potwierdzeniem indeksacji w bazie jest uzyskany wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value).

Logo cejsh.icm.edu.pl

„The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) – powstałej w Wyszehradzie w dniu 27.X.2004 r., zgodnie ze wspólnie podjętą decyzją w Pradze 31.X.2003 r. pomiędzy: Akademią Nauk Republiki Czeskiej, Polską Akademią Nauk (PAN), Słowacką Akademią Nauk oraz Węgierską Akademią Nauk. CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

Logo pbn.nauka.gov.pl - Polska bibliografia naukowa

„Polskiej Bibliografii Naukowej” – prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzącej informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią ogólnego systemu informacyjnego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.

Opcje strony

Idź do góry