Nr II/2012(3)

Spis treści / Table of Contents

Nr II/2012(3) Działy: Medyczne aspekty niepełnosprawności/ Technika i technologia/ Społeczno – ekonomiczne aspekty niepełnosprawności/ Zatrudnianie

Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2012(3)

Medyczne aspekty niepełnosprawności

 • Elżbieta Smolewska

Niepełnosprawność dzieci i młodzieży chorych na młodzieńcze idiopatyczne

zapalenie stawów

 • Anna Rasmus

Jakość życia osoby z zespołem zamknięcia – studium przypadku


Technika i technologia

 • Agnieszka Dejnaka

Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych


Społeczno – ekonomiczne aspekty niepełnosprawności

 • Aleksandra Borowicz

Stres rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością słuchową

 • Jolanta Śledzińska

Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno
– Krajoznawczym


Zatrudnianie

 • Renata Śleboda

Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób
z niepełnosprawnością


Wskazówki dla autorów

_______________________________________________________________

Medical aspects of disability

 • Elżbieta Smolewska

Disability of children and youths suffering from juvenile idiopathic arthritis

 • Anna Rasmus

The quality of living of a person with a locked-in-syndrome – a case study


Technology

 • Agnieszka Dejnaka

Internet Without Barriers – Accessibility and Usability vs the Needs of the Disabled


Social and economic aspects of disability

 • Aleksandra Borowicz

The stress of parents raising children with hearing disability .

 • Jolanta Śledzińska

Tourism for the Disabled in the Polish Tourism and Sightseeing Society


Employment

 • Renata Śleboda

The field and level of education, as well as professional activity, of people with disabilites


Directions for Authors

Elżbieta Smolewska, Niepełnosprawność dzieci i młodzieży, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, Anna Rasmus, Jakość życia osoby z zespołem zamknięcia, Agnieszka Dejnaka, Internet bez barier – accessibility oraz usability, potrzeby osób niepełnosprawnych, A

Opcje strony

Idź do góry