WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Nr I/2011(1), I/2012(2)

Spis treści

 

Spis treści


Wojciech Skiba, Aleksandra Perchla-Włosik
Słowo od Redakcji


Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego następstw choroby


Maria Jankowska
Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych


Piotr Szreniawski
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przyznawane na rzecz osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną


Teresa Serafin
Tworzenie warunków do kontynuacji nauki na kolejnym poziomie edukacji
przez uczniów z niepełnosprawnościami – możliwości a praktyka


Bassam Aouil
Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych


Ludwik Mizera
Stan spółdzielczości inwalidów w świetle badań ankietowych


Renata Śleboda
Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy
– analiza wybranych aspektów z badań PFRON


Jarosław Żbikowski
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stan badań na temat aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich”
 

Table of Contents


Wojciech Skiba, Aleksandra Perchla-Włosik
A Word from the Editor


Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Medical Certification in the System of Social Security in Respect of Illness Results


Maria Jankowska
The Laws of the Disabled in International Legal Acts


Piotr Szreniawski
Care Benefits (Carer’s Allowances) Granted to Persons Taking Care
of Disabled People


Teresa Serafin
Creating the Conditions for the Continuation of Education on University Level
by Students with Disabilities – Possibilities and Practice


Bassam Aouil
Kinezyterapeutic Methods in Sexual Rehabilitation of the Disabled


Ludwik Mizera
The State of Disabled Cooperatives in the Light of Poll Research


Renata Śleboda
The Satisfaction that Disabled People Get from Work
– Analysis of Chosen Aspects from the Research Report of the PFRON


Jarosław Żbikowski
A Report from the Conference: „The State of Research Concerning Professional
Activity of the Disabled, with Special Regard to Rural Areas”

Wojciech Skiba, Aleksandra Perchla-Włosik
A Word from the Editor


Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Medical Certification in the System of Social Security in Respect of Illness Results


Maria Jankowska
The Laws of the Disabled in International Legal Acts


Piotr Szreniawski
Care Benefits (Carer’s Allowances) Granted to Persons Taking Care
of Disabled People


Teresa Serafin
Creating the Conditions for the Continuation of Education on University Level
by Students with Disabilities – Possibilities and Practice


Bassam Aouil
Kinezyterapeutic Methods in Sexual Rehabilitation of the Disabled


Ludwik Mizera
The State of Disabled Cooperatives in the Light of Poll Research


Renata Śleboda
The Satisfaction that Disabled People Get from Work
– Analysis of Chosen Aspects from the Research Report of the PFRON


Jarosław Żbikowski
A Report from the Conference: „The State of Research Concerning Professional
Activity of the Disabled, with Special Regard to Rural Areas”