WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stan badań na temat aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich”/ Conference Report, "The state of research on the economic activity of people with disabilities (..

Nr I/2011(1), I/2012(2), Autor: dr Jarosław Żbikowski docent Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Streszczenie
Zjawisko niepełnosprawności to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych z jakim zmaga się współczesna cywilizacja. Stale powiększająca się liczba osób o niepełnej sprawności stawia przed nami wszystkimi, a w szczególności przed rządami poszczególnych państw, organizacjami międzynarodowymi ale również przed stowarzyszeniami, fundacjami i środowiskiem naukowym, cele i zadania związane z możliwie pełnym włączeniem tej grupy społecznej we wszystkie przejawy aktywności, w tym aktywności społecznej i zawodowej. Osoby niepełnosprawne zaliczają się do tej części populacji, która jest narażona, jak żadna inna, na marginalizację. Jednym z najistotniejszych skutków tej sytuacji jest wskaźnik zatrudnienia, który w naszym kraju należy do najniższych w Europie. W ostatnich latach osoby o niepełnej sprawności i ich sytuacja stały się jednymi z głównych celów polityk tak poszczególnych państw, jak i organizacji międzynarodowych w tym Unii Europejskiej oraz obszarem zainteresowań badawczych szerokiego spektrum naukowców od nauk medycznych, przez psychologię, socjologię, prawo, po ekonomię, organizację i zarządzanie czy kulturę fizyczną.


Summary
The Institute of Tourism and Recreation of the State College of Pope John Paul II in Biała Podlaska, in 2009, in the frames of the research project „Determinants of professional activity of disabled people living in rural areas”, financed by the National Fund for the Rehabilitation of Disabled People, organized a scientific conference on the subject of: „The state of research concerning professional activity of the disabled, with special regard to rural areas”.
The phenomenon of disability is one of the most serious social problems faced by contemporary civilization. An ever-increasing number of people of incomplete abilities poses before us all, and especially before the governments of particular countries, international organizations but also associations, funds and scientific world goals and tasks connected with possibly full inclusion of this social group in all the areas of activity, including social and professional activity.
Disabled people belong to this part of the population which is, more than any other group, in threat of marginalization. One of the most essential effects of this situation is the employment index, which in our country belongs to the lowest in Europe.
In recent years, persons of incomplete abilities and their situation have become one of the main targets of politics both of particular states and international organizations, including the European
Union, and the area of research interest of a wide range of scientists, from medical sciences, through psychology, sociology, law, economy, organization and management or physical culture.

Key words: Disabled People, Rural Areas, Professional Activity