WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych / Kinesiotherapeutic methods in sexual rehabilitation of the disabled

Nr I/2011(1), I/2012(2), Autor: dr Bassam Aouil prof. nadzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Streszczenie
Seksualność, podobnie jak rehabilitacja seksualna osób niepełnosprawnych, nadal budzi różne emocje, i zarówno w środowisku naukowym jak praktycznym, jest tematem tabu, szczególnie w trudnych przypadkach.
Artykuł jest analizą naukową oraz interpretacją autorską możliwości seksualno-psychospołecznej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i ruchowymi. Dotyczy on zagadnienia na pograniczu i ma na celu przedyskutowanie wątpliwości związanych z pewnymi metodami.

Słowa kluczowe: rehabilitacja seksualna osób niepełnosprawnych, kinezyterapia, seksualność


Kinesiotherapeutic methods in sexual rehabilitation of the disabled

Summary
Sexuality, just like sexual rehabilitation of the disabled, still evokes many emotions, and, both in the scientific and practical environment it is a taboo subject, especially in difficult cases.
The article is a scientific analysis as well as the author’s interpretation of the possibilities of sexual and social rehabilitation of people with physical or kinetic disabilities. It concerns a borderline issue and it aims at discussing the doubts which are connected with certain methods.

Key words: sexual rehabilitation of the disabled, kinesiotherapy, sexuality