WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przyznawane na rzecz osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną / Care Benefits (Carers’ Allowances) Granted to Persons Taking Care of Disabled People

Nr I/2011(1), I/2012(2), Autor: dr Piotr Szreniawski

Streszczenie
Polityka państwa dotycząca niepełnosprawności obejmuje m.in. zagadnienie świadczeń pielęgnacyjnych na rzecz osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną. Prawodawca i podmioty administrujące powinny kierować się dalekowzrocznym rozumieniem potrzeb społeczeństwa.

Słowa kluczowe: świadczenia pielęgnacyjne, osoby sprawujące opiekę, administracja, ustawa o świadczeniach rodzinnych, obowiązek alimentacyjny


Care Benefits (Carers’ Allowances) Granted to Persons Taking Care of Disabled People

Summary
The state’s policy concerning disability encompasses, among others, the issue of care benefits for persons taking care of disabled persons. The legal regulations and the practice of administrative bodies should be guided by far-sighted understanding of the society’s needs.

Key words: care benefit, carer’s allowance, people who take care of the disabled, administration, family
benefit law, alimony duty