WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Słowo od Redakcji / A Word from the Editor Nr I/2011(1), I/2012(2)

 

 

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce pierwsze dwa numery Kwartalnika Niepełnosprawność
– zagadnienia, problemy, rozwiązania. Wierzymy, iż na rynku wydawniczym znajdzie się
miejsce dla periodyku, który w interdyscyplinarny sposób zmierzy się z trudną kwestią rehabilitacji
i aktywizacji osób niepełnosprawnych, przedstawiając ten temat zarówno od strony
charakterystycznych dla nauki ujęć teoretycznych, jak i od strony analiz praktyki społecznej,
zwłaszcza istniejących zinstytucjonalizowanych sposobów w jaki Państwo Polskie (poprzez
swoje agendy) oraz inni Aktorzy Społeczni rozwiązują problemy dotykające osoby z niepełnosprawnością.
Właśnie w połączeniu nauki z praktyką, a także rynku z administracją,
upatrujemy szansy otwarcia nowych perspektyw dla podmiotów, działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza dla podmiotów publicznych, realizujących politykę
Państwa Polskiego w tym obszarze (PFRON, samorządy powiatowe i wojewódzkie).
Krytyczna analiza istniejących oraz tworzenie nowych rozwiązań, popularyzacja wiedzy
o najlepszych praktykach związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz analiza
uwarunkowań ich implementacji to jeden z naszych celów, który może poszerzyć spektrum
działań wielu podmiotów i przynieść poprawę jakości usług kierowanych do osób niepełnosprawnych.
W efekcie chcielibyśmy, aby nasze pismo stało się miejscem dyskusji nad
kształtem systemu wsparcia i optymalizacją realizowanych działań, wnosząc przez to wkład
w wyznaczanie kierunku zmian.
Polska Anno Domini 2012 to kraj znacznie bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnością,
niż dekadę, czy dwie wcześniej. Wciąż jednak osobom niepełnosprawnym nieporównywalnie
trudniej funkcjonować w wielu wymiarach przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Naszą
troską jest rynek pracy. Pomimo stopniowego wzrostu poziomu aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych w ostatnich latach, co potwierdzają badania BAEL, wciąż trudno mówić
o zadawalających rezultatach, zwłaszcza wśród osób z najcięższymi dysfunkcjami. Wydaje się,
że obecna organizacja systemu wsparcia aktywności zawodowej w tym względzie nie spełnia
pokładanych w niej nadziei. Jak to zmienić? Jak efektywniej wspierać edukację osób niepełnosprawnych,
tak by niwelować ograniczenia wynikające z dysfunkcji na rynku pracy, jak jeszcze
bardziej wykorzystywać postęp technologiczny do osiągnięcia tego celu? To tylko niektóre
z pytań, wokół których koncentrować się będzie nasza uwaga i kształtować linia pisma.
Treści zawarte w Kwartalniku zostały podzielone na dwie części. W części pierwszej
zamierzamy publikować artykuły specjalistów z wielu dyscyplin takich jak prawo, psychologia,
pedagogika, ekonomia, socjologia, nauki techniczne ścisłe itp. Interesują nas najnowsze
osiągnięcia z zakresu wyżej wymienionych dyscyplin. Część ta (w założeniu) ma mieć nie tylko charakter
opisu teoretyczno-empirycznego, ale ma również służyć wskazywaniu
istniejących problemów (także instytucjonalnych) i sposobów ich rozwiązania.
W części drugiej zamieszczamy aktualne rozwiązania w zakresie aktywizacji i rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Swoje miejsce znajdą tu rekomendowane
raporty z badań, dane statystyczne, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje książek.
Dodatkowo informować będziemy o nowościach wydawniczych, nowych rozwiązaniach
instytucjonalnych, prawnych i społecznych.
Redaktorzy, autorzy i wydawcy Kwartalnika Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy,
rozwiązania stawiają sobie ambitny cel, polegający na integrowaniu środowiska zajmującego
się problematyką niepełnosprawności. Chcielibyśmy, aby wokół naszego czasopisma
skupiły się wysiłki specjalistów wielu dyscyplin naukowych, reprezentujących szeroki wachlarz
stanowisk metodologicznych i zainteresowań badawczych, przedstawicieli administracji
realizujących na co dzień politykę Polski w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji
osób niepełnosprawnych oraz tych podmiotów, które w realizacji tej polityki aktywnie partycypują:
środowisk przedsiębiorców i trzeciego sektora.
Życzylibyśmy sobie, aby na łamach czasopisma publikowane były zarówno rozprawy
teoretyczne, jak również wszelkie doniesienia o najnowszych badaniach, tak by mogło ono
dostarczyć informacji o problemach społecznych, prawnych, instytucjonalnych, psychologicznych,
pedagogicznych, medycznych, architektonicznych i wielu innych, na które osoby
niepełnosprawne napotykają w życiu codziennym. Spełnienie tych założeń jest zależne
przede wszystkim od tego, w jakiej mierze Kwartalnik stanie się „wspólną sprawą” środowisk
związanych z osobami niepełnosprawnymi.
Celem redakcji jest utrzymywanie i upowszechnianie wysokich standardów publikacji
i rzetelności naukowej zgodnej z Dobrymi Praktykami (wskazanymi przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego), zarówno, co do sfery samej twórczości, jak również zasad recenzowania.
Nadsyłane teksty oceniane są przed drukiem przez anonimowych recenzentów.
W części pierwszej kwartalnika znalazło się pięć artykułów, które wpisują się w jego linię
programową. W pierwszych dwóch numerach zamieszczamy artykuły naukowe:
– Dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, profesor nadzwyczajnej Uniwersytetu
Rzeszowskiego, pracownicy naukowej i dydaktycznej w Szkole Zdrowia
Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Prezeski
Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.
– Mec. Marii Jankowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, radcy prawnego, Rzeczniczki Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS.
– Dr. Piotra Szreniawskiego, prawnika, adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego
i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
– Dr Teresy Serafin, pracownicy naukowo-dydaktycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu,
wieloletniej współpracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– Dr. hab. Bassama Aouila, profesora nadzwyczajnego Instytutu Psychologii, Zakładu
Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pełnomocnika
Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej przy Zakładzie Psychologii
Klinicznej w Instytucie Psychologii (UKW).

W części drugiej natomiast opublikowaliśmy:

– Omówienie Raportu Wszechnicy Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów autorstwa mgr.
inż. Ludwika Mizery, pracownika Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów
i Spółdzielni Niewidomych, organizatora szkoleń dla kluczowej kadry spółdzielczości
inwalidów.
– Omówienie Raportu PFRON autorstwa dr Renaty Ślebody, pracownicy naukowej i dydaktycznej
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji; Katedry Teorii
i Metodyki Wychowania Fizycznego.
– Sprawozdanie z konferencji autorstwa doc. dr. Jarosława Żbikowskiego, pracownika
naukowego i dydaktycznego Instytutu Turystyki Rekreacji, Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Mamy nadzieję, że połączenie w ramach jednego pisma różnych środowisk, a tym samym
różnych perspektyw oglądu sytuacji i działania, przyniesie oczekiwany efekt synergii
działań, dając asumpt do wypracowania wielu praktycznych rozwiązań problemów
i bolączek osób niepełnosprawnych.
 

Dr Aleksandra Perchla-Włosik
Redaktor Naczelna
Dr Wojciech Skiba
Prezes Zarządu PFRON
Wydawca i Przewodniczący Rady Programowej

Ladies and Gentlemen,
We give into your hands the first two issues of our quarterly Quarterly Disability – issues,
problems, solutions. We believe that on the publishing market there is a special place for a
periodical which in an inter-disciplinary way shall face the difficult issue of rehabilitation and
activisation of the disabled, presenting this subject both from the perspective of the theoretical
frameworks characteristic for science, as well from the side of analyses of social practice,
especially of the existing institutionalized ways in which the State, via its agencies, as
well as other Social Actors, solves the problems connected with disability. It is in the impact
of science and practice, as well as the market and administration, that we see a chance for
new perspectives opening for the actions of many actors getting involved into activities for
the sake of the disabled, including especially public subjects who carry out the politics of the
state in this area, such as the PFRON, or commune and district self-governments. A critical
analysis of the existing solutions, creating new ones, popularisation of the knowledge about
the best practices connected with the rehabilitation of the disabled, as well as an analysis of
the conditioning of its implementation, are among our goals which can broaden the range
of actions of many subjects and bring improvement in the quality of service for disabled
people. In the effect, we would like our magazine to become a space for discussion about the
shape of the support system and the optimalisation of the realised actions, thus helping set
the directions for change.
Poland AD 2012 is a country which is much more friendly to disabled people than it was
a decade or two decades ago. Still, however, there are many dimension of public as well as
private space, where the disabled find it incomparably harder to function. Our concern is the
job market. In spite of a gradual increase of professional activity of the disabled in the last
years, confirmed by the BAEL research, still one can hardly speak about satisfactory results,
especially among people whose disfunctions are the heaviest. It seems that the present organisation
of the professional activity support system in this respect does not really satisfy
the hopes with are put in it. How can this be changed? How to support the education of the
disabled in such a way, that the limitations that people with disfunctions suffer on the job
market be levelled down, how to use the developments in technology even stronger in trying
to achieve this goal? These are but few of the questions around which our attention shall
focus, and along which the line of our magazine shall be formed.
The contents of the quarterly have been divided into two parts. In the first part we are
going to publish articles by specialists of many fields, like: law, psychology, pedagogy, economy,
sociology, technological science etc.. We are interested in the newest developments in the above-mentioned areas.
This part, by assumption, should not only bear the character of
a theoretical-empirical description, but it also should serve the purpose of pinpointing the
existing problems (also institutional ones) and the ways to solve them.
In the second part the Reader shall find the current solutions in the area of social activisation
and rehabilitation of the disabled. There are recommended research reports, statistic
data, reports from scientific conferences, book reviews. Additionally, we shall inform here
about new appearances on the publishing market, as well as new institutional and legal
solutions.
The Quarterly Disability – issues, problems, solutions, sets for itself the ambitious goal
which is integrating all the circles which deal with the issues of disability. We would like it to
be the focal point for efforts in many scientific fields, representing a broad range of methodological
approaches as well as research interests, the representatives of administration,
carrying out on daily basis the State’s policy in the area of the broadly understood rehabilitation
of the disabled, as well as those subjects who actively participate in the realization of
this policy: the enterprising environment, the third sector. We would wish that on the pages
of the magazine there are printed theoretical treatises as well as all news of the most recent
research, so that it can yield information about social, legal, institutional, psychological,
pedagogical, medical and architectonic problems, as well as many other problems which the
disabled must face in their everyday life. The fulfilment of those assumptions depends first
of all on to what extent the quarterly shall become a “common thing” of the environment
connected with the disabled.
The purpose of the editor is to maintain and popularise high standards of publication
and scientific reliability in accordance with Good Practice, both as concerns the very contents,
and the principles of reviewing. The submitted texts are, before printing, assessed by
anonymous reviewers.

In the first part of the quarterly there are five articles which are strictly in line with its
program. In the first two numbers these are the scientific articles by:

– Professor Anna Wilmowska-Pietruszyńska of the University of Rzeszów, also working
in the School for Public Health of the Medical Centre of Post-Graduate Education
in Warsaw, the Head of the Polish Society for Medical Certification.
– Maecenas Maria Jankowska, Master of Law at the Law and Administration Department
of the University of Warsaw, legal counsellor and the Spokesman for Rights of
Autistic Persons at the SYNAPSIS Foundation
– Ph. D. Piotr Szreniawski, lawyer, assistant at the Chair of Administration Law and
Science at the Department of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska
University in Lublin.– Ph. D. Teresa Serafin, a scientific and didactic worker of the High School of Pedagogy
in Łódź as well as of the University for Integrative and Inter-cultural Education in
Poznań, a many years co-worker of the Ministry of National Education.
– Ph. D. Bassam Aouil, Associate Professor of the Institute of Psychology, the Institute
of Clinical Psychology of the Kazimierz the Great University in Bydgoszcz, a plenipotentiary
of the Academic Centre for Psychological Help at the Clinical Psychology
Institute at the Institute of Psychology AB in Bydgoszcz.
In the second part we have published:
– A discussion of the Report of the University of a Disabled Workers’ Cooperative by
the master engineer Ludwik Mizera, a worker of the National Revisional Association
of the Disabled and Blind People’s Cooperative, an organizer of trainings for the key
staff of the disabled people’s cooperatives.
– A discussion of the PFRON report by dr Renata Śleboda, scientific and didactic worker
of the Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education in Poznań; the Department
of Physical Education, Sport and Rehabilitation; Chair of Theory and Methodology of
Physical Education
– A conference report by Docent Doctor Jarosław Żbikowski, scientific and didactic
worker of the Institute of Tourism and Recreation of the John Paul II State High
School in Biała Podlaska.

We hope, that the combination, within the frames of one magazine, of different environments,
and thus of different perspectives at the situation and possible actions shall bring
the expected effect of a synergy of actions, forming a basis for finding solutions of many
practical problems and concerns of the disabled.

 

Aleksandra Perchla-Włosik, Ph. D.
Editor-in-Chief
Wojciech Skiba, Ph. D.
Prime Minister of PFRON managing board
Editor and Leader of the Program Council

Załączniki