WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wstęp nr II/2015(15)

Szanowni Państwo,

 

Numer 15. naszego Kwartalnika podejmuje niezwykle istotne kwestie związa­ne z pracą i zatrudnieniem osób z niepełnoprawnością, które stają się tematem przewodnim tego wydania. Kwestie te zostały obszernie zaprezentowane w Ra­porcie Światowej Organizacji Zdrowia, który przetłumaczono i opublikowano ze względu na jego istotną wartość merytoryczną i porównawczą w zakresie funk­cjonowania osób niepełnosprawnych na różnych rynkach pracy.

Ta część Raportu stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień makro­ekonomicznych związanych z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych, w szczególności odnosząc ją do wskaźników dobrobytu społecznego i indywidual­nego w wielu państwach świata. Raport wskazuje istotne bariery wejścia na ry­nek pracy osób z niepełnosprawnościami, które uzależnione są od wielu kwestii socjo-psychologicznych, ekonomicznych i prawnych, w tym od funkcjonujących w poszczególnych społeczeństwach systemów aksjonormatywnych. Jednocześnie podaje różne przykłady rozwiązywania problemów wykluczania osób z niepełno-sprawnościami z rynku pracy, a także określa wskazówki i rekomendacje odno­szące się do poprawy ich sytuacji.

Kwestie związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnospraw­nych stanowią również istotny fragment wywiadu udzielonego naszemu czaso­pismu przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pana Jarosława Dudę. Szczególnie ważne wydaje się być zwrócenie uwagi przez Pana Ministra na rozwój usługi asystencji osoby niepełnosprawnej, która jest często niezbędna dla samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Istotne jest też pod­kreślenie roli organizacji pozarządowych jako cennego partnera w kreowaniu roz­wiązań i realizacji konkretnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wielokrotnie na łamach naszego kwartalnika przedstawialiśmy osiągnięcia organizacji pozarządowych na polu kreowania rozwiązań na rzecz osób niepeł­nosprawnych. W tym numerze jedna z nich dzieli się z nami efektami realizacji projektu „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących".

W bieżącym numerze znajdą także Państwo szereg interesujących i ważnych z punktu widzenia problemów osób niepełnosprawnych artykułów, między innymi dotyczących samooceny osób niepełnosprawnych, a także funkcjonowania zawodu Trenera Pracy jako skutecznej metody aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Z życzeniami interesującej lektury,

Teresa Hernik
Prezes Zarządu PFRON
Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnik

Załączniki