WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wstęp nr I/2015(14)

Szanowni Państwo,


Numer 14 naszego Kwartalnika poświęcamy w dużej mierze niezwykle ważnym kwestiom dotyczącym funkcjonowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce. Na podkreślenie zasługuje fakt coraz większego udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu praktycznych rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych i ich wsparcia.

Na uwagę w bieżącym numerze zasługuje kwestia funkcjonowania w naszym kraju osób, również dorosłych, dotkniętych autyzmem, których prawa zostały wyodrębnione w ramach specjalnego aktu, jakim jest Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 lipca 2013 roku, Karta Praw Osób z Autyzmem, która wraz z ratyfikowaną Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych stanowi ważną zmianę w sposobie myślenia o niepełnosprawności Osób z Autyzmem. Pozwala to na celowanie wsparcia ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb tej grupy i jej otoczenia społecznego, a także zwraca uwagę na duże deficyty w zakresie udzielanej pomocy.


W dziale „System wsparcia” przedstawiamy rozwiązania praktyczne odnoszące się do realnej poprawy sytuacji Osób z Autyzmem, poprzez publikację artykułu omawiającego skonstruowanie w ramach projektu Edu-Autyzm rozwiązania wykorzystującego
nowe instrumenty techniczno-informacyjne w formie platformy internetowej z szerokim wachlarzem niestandardowych narzędzi komunikacyjnych (m.in. piktogramy), nazwanej „Krainą OZA”. Należy podkreślić, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych także wspiera działania i projekty mające na celu poprawę sytuacji Osób z Autyzmem i ich środowiska, przekazując corocznie, w ramach konkursów zadań zleconych, znaczące środki finansowe dla organizacji pozarządowych. W bieżącym numerze znajdą także Państwo szereg interesujących i ważnych z punktu widzenia problemów osób niepełnosprawnych artykułów, między innymi dotyczących praktycznego zastosowania Klasyfikacji ICF, szeroko pojmowanej
rehabilitacji i aktywizacji, aspektów medycznych, współczesnych negatywnychzjawisk pojawiających się poprzez sieć internetową, tj. cyberbullyingu.


Z życzeniami interesującej lektury,


Teresa Hernik
Prezes Zarządu PFRON
Przewodnicząca Międzynarodowej Rady
Programowej Kwartalnika

Załączniki