WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w XX i XXI wieku

Professional rehabilitation and employment of people with disabilities in the twentieth and twenty-first century # Autor: Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie

W artykule przedstawiono tworzenie się i rozwój rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

na świecie w XX i XXI w. Można zauważyć, iż bodźcem do powstania

systemów krajowych, szczególnie w Ameryce oraz Europie, były konflikty zbrojne.

W ich efekcie pojawiała się liczna grupa osób okaleczonych – ofiar wojen oraz praktyk

ludobójczych. Wiele państw musiało sobie poradzić z tym problemem, szczególnie

z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami. Poszukiwano efektywnych

rozwiązań w tej sferze. Doprowadziło to do powstania licznych systemów krajowych,

których kształt wynikał z kultury, tradycji, historii, zasobów oraz możliwości społecznych

i ekonomicznych danego państwa.

Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa, zatrudnienie,

system

 

Professional rehabilitation and employment of people with disabilities in

the twentieth and twenty-first century

 

Summary

The paper presents the formation and development of professional rehabilitation of

people with disabilities in the world in the twentieth and twenty-first century. One

may notice that these were armed conflicts that stimulated creation of national systems,

particularly in America and Europe. As a result, a large group of injured people

appeared – the victims of war and genocide. Many countries have had to cope with this

problem, especially with inactivity of people with disabilities. They were looking for

a good solution in this area. This has resulted in creation of many national systems,

the shape of which resulted from the culture, traditions, history, resources, and social

and economic opportunities of the country.

Keywords: people with disabilities, vocational rehabilitation, employment, system

Załączniki