WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Miasto przyjazne niepełnosprawnym?

Disabled-friendly city? # Autor: Marta Misiewicz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Streszczenie

Dostosowanie przestrzeni miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych to coraz ważniejszy

obszar działań władz samorządowych. Przemyślana architektura budynków,

budowa dróg czy adaptacja szeroko pojętego transportu miejskiego zapewnia swobodne

korzystanie z miejskiego życia wszystkim użytkownikom. Należy jednak pamiętać

o tym, że to opinia samych osób niepełnosprawnych co do użyteczności przestrzeni

powinna być najważniejszym wyznacznikiem zagadnienia.

W artykule główna uwaga autorki skupia się na problemach dopasowania wielu obszarów

miasta do niepełnosprawnego użytkownika. Przytoczone zostały przykłady ulepszeń

stosowane w polskich miastach, a także problemy, którym jeszcze nie zdołano

sprostać. Przedstawiono też opinię niepełnosprawnych użytkowników o dostosowaniu

obszarów miejskich do ich potrzeb.

Słowa kluczowe: miasto, niepełnosprawni w mieście, logistyka miejska, logistyka

 

Disabled-friendly city?

Summary

Adjustment of the city space to the needs of people with disabilities stands for the

increasingly important area of activities of local authorities. The thoughtful architecture

of the buildings, road construction or adaptation of the widely understood urban

transport provides free use of city life to all users. However, it should be noted that the

opinion of the disabled themselves considering the usefulness of the space, should be

the most important determinant of the issue.

In the article, the author focuses mainly on the problems of adjustment of the number

of areas of the city to a disabled user. Examples of improvements applied in the Polish

cities, as well as problems that have not been met, were given. The opinion of the

disabled users about the adjustment of urban areas to their needs was also presented.

Keywords: city, the disabled in the city, urban logistics, logistics

Załączniki