WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

W połowie drogi między sektorami – klientyzm czy partnerstwo ? Organizacje pozarządowe jako aktorzy w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce

Halfway through the sectors – clientism or partnership? Non-governmental organizations as actors in the support system of persons with disabilities in Poland # Autor: Dorota Jedlikowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Paweł Rozmus Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Streszczenie

Autorzy w tekście zamierzają przedstawić rolę i potencjał organizacji pozarządowych

we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Artykuł ma na celu konfrontację teorii

z praktyką społeczną i tym samym wskazanie, jakie cechy współpracujących ze sobą

organizacji (pozarządowych oraz jednostek administracji), formy prowadzonej współpracy

oraz uwarunkowania całego systemu wsparcia społecznego mogą wzmacniać

lub osłabiać mechanizmy integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, a tym

samym wynikające z tego konkretne efekty wspomnianej integracji. Punkt odniesienia

stanowić będą zarówno dane zastane o kondycji trzeciego sektora w Polsce,

jak również przede wszystkim wypowiedzi, pochodzące z wywiadów pogłębionych,

dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z PFRON oraz innymi jednostkami

administracji publicznej przy realizacji projektów na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami

(cztery wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w Małopolsce ze

środków PFRON, w latach 2008–2011, punkt widzenia przedstawicieli organizacji,

pracowników administracji i bezpośrednich beneficjentów pomocy). Natomiast kontekst

teoretyczny to perspektywa neoinstytucjonalna, nowe zarządzanie publiczne

oraz prakseologiczne, czyli nakierowane na uzyskiwane efekty podejście do polityki

społecznej.

Słowa kluczowe: NGO, trzeci sektor, administracja publiczna, polityka społeczna

wobec osób z niepełnosprawnościami, nowe zarządzanie publiczne

 

Halfway through the sectors – clientism or partnership?

Non-governmental organizations as actors in the support system of persons

with disabilities in Poland

Summary

In the paper the authors intend to present the role and the potential of non-governmental

organizations in supporting persons with disabilities. The aim of the article is to

confront the theory with the social practice and thus to indicate what characteristics

of cooperating organizations (NGOs and government entities), forms of cooperation

and determinants of the whole social support system may enhance or weaken the

mechanisms of social integration of persons with disabilities, and the resulting concrete

results of the integration mentioned above. The reference point will be both data

about the condition of the third sector in Poland as well as, and above all, responses

from in-depth interviews on cooperation with non-governmental organizations with

PFRON and other entities of public administration in the implementation of projects

to support persons with disabilities (four selected projects realized in Lesser Poland

from PFRON funding in 2008–2011, the point of view of representatives of organizations,

administrative staff and direct beneficiaries of the support). Whereas the theoretical

context stands for a neo-institutional perspective, new public and praxeological

management, which is an approach to social policy focused on the achieved results.

Keywords: NGO, the third sector, public administration, social policy against persons

with disabilities, new public management

Załączniki