WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty

Persons with disabilities in light of the National Census of Population and Housing 2011 - selected aspects # Autor: Krystyna Slany Uniwersytet Jagieloński w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Streszczenie

Spisy traktowane są jako jedno z najważniejszych źródeł informacji statystycznej, bowiem

należą do podstawowych, tzw. pełnych przekaźników wiedzy o społeczeństwie

i jego cechach zespołowych, demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych. Celem

artykułu jest zatem krytyczne przedstawienie najważniejszych informacji pozyskanych

na temat osób niepełnoprawnych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

i Mieszkań z 2011 r., odnoszących się nie tylko do liczby, rodzajów niepełnosprawności,

ale i głównych charakterystyk społeczno-demograficznych. Na wyniki spisu z 2011 r.

trzeba było bardzo długo czekać (nadal czeka się – brak m.in. informacji o rodzinach)

i okazało się, że te publikowane są niepełne oraz ciągle jeszcze przetwarzane i, co

znamienne, nie dotyczą ogółu osób niepełnosprawnych. Długi czas oczekiwania na

dane wynika z prowadzenia badań tzw. metodą mieszaną i związanych z tym trudności

w scaleniu różnych zbiorów danych. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca

2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., udzielanie

odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności

– ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu. Tak więc, według informacji

GUS, prawie 1,5 mln osób odmówiło udzielenia odpowiedzi. Wystąpiły poważne braki

w odpowiedziach (ok. 1 940,2 tys.). GUS zapowiedział, iż nadal będą prowadzone pogłębione

analizy, których celem będzie zmniejszenie liczby brakujących odpowiedzi,

jednak liczba odmów nie ulegnie zmianie. Spis pokazuje wobec tego zaniżone odsetki

osób niepełnosprawnych w relacji do ogólnej liczby ludności.

Słowa kluczowe: spis powszechny, niepełnosprawność, rodzaje niepełnosprawności,

cechy demograficzno-społeczne niepełnosprawnych

 

Persons with disabilities in light of the National Census of Population and

Housing 2011 - selected aspects

Summary

Censuses are treated as one of the major sources of statistical information, as part of the

core, so-called full relays of the knowledge about the society and its common, demographic

and socio-economic features. The purpose of this article is therefore critical presentation

of the most important information gained about persons with disabilities in the National

Census of Population and Housing, 2011, relating not only to the number, types of disabilities,

but the main socio-demographic characteristics as well. We had to wait for a long

time for the results of the 2011 census (and we are still waiting – there are some missing

data including information about families) and we found that ones that are published are

incomplete and still being processed and, what significantly, they do not concern all persons

with disabilities. Long waiting time for data results from the research condacted by

so-called mixed method, and the related difficulties in merging the different data sets.

Furthermore, in accordance with the Law of M arch, 4, 2010 on the national census of

population and housing in 2011, responsing to the questions on disability was carried out

on a voluntary basis – due to the specificity and sensitivity of the subject. Thus, according

to Central Statistical Office (GUS), nearly 1.5 million people refused to give the answer.

There were serious deficiencies in the responses (approximately 1 940,2 thous.). GUS announced

that in-depth analysis which will aim to reduce the number of missing responses,

will be continued, but the number of denials will not change. Therefore, the census shows

underestimated percentages of persons with disabilities in relation to the total population.

Keywords: census, disability, types of disabilities, socio-demographic characteristics

of the person with disabilities

Załączniki