WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej

Socio-economic position of the disabled in Poland against the situation of persons with disabilities in the European Union # Autorzy: Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Jerzy Bartkowski, Uniwersytet Warszawski.

Streszczenie

Opis położenia społecznego osób niepełnosprawnych nie jest wyłącznie rejestracją

statycznego stanu tej kategorii społecznej w różnych wymiarach, ale także określeniem

jej pozycji w odniesieniu do reszty społeczeństwa. Jego znaczenie polega przede

wszystkim na identyfikacji różnych aspektów społecznego uprzywilejowania lub upośledzenia

danej kategorii osób. W przypadku osób niepełnosprawnych ma to bezpośrednie

znaczenie dla polityki publicznej, gdyż jej podstawową funkcją powinno być

wyrównywanie szans tych osób oraz zapewnianie im standardu życia porównywalnego

z ogółem społeczeństwa. W tekście przedstawiamy charakterystykę położenia

osób niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji niepełnosprawnych w krajach „starej”

i „nowej” UE, zarówno poprzez opis typowych cech społeczno-demograficznych,

określających poziom zamożności i zdolność do zaspokajania potrzeb, jak i charakterystykę

cech świadomości społecznej tej kategorii osób, które wyznaczają najważniejsze

orientacje społeczne ich działań.

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, położenie społeczne, jakość życia, Unia

Europejska

 

Socio-economic position of the disabled in Poland against the situation of

persons with disabilities in the European Union

 

Summary

The description of the social position of persons with disabilities is not only a registration

of the static state of this social category in different dimensions, but the determination

of its position in relation to the rest of society as well. Its importance lies

primarily in identifying various aspects of social privilage or impairement of the given

category of individuals. In the case of persons with disabilities it has a direct relevance

to public policy, as its primary function should be equal opportunities for these people

and providing them with a standard of living comparable to the general public.

In the text we present the characteristics of the situation of persons with disabilities

in Poland against the situation of persons with disabilities in the countries of the „old”

and the „new” EU, both through the description of the typical socio-demographic

characteristics defining the level of wealth and the ability to meet the needs, as well

as characteristics of the features of social consciousness in this category of individuals

that define the most important social orientations of their activities.

 

Keywords: persons with disabilities, social situation, quality of life, the European Union

Załączniki