WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie badawczym

Towards a new model of social policy to disability. A few words about the research project # Autor: Barbara Gąciarz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Streszczenie

W tekście przedstawione zostaną koncepcja i cel badań w ramach projektu pt. Od

kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu

polityki społecznej wobec niepełnosprawności oraz teoretyczne przesłanki zmian w polityce

społecznej. Zaprezentowane zostaną również główne założenia projektu, charakterystyka

zadań wykonanych w jego ramach, a także postulowany kierunek zmian

instytucjonalnych i nowych sposobów wsparcia.

Słowa kluczowe: instytucje, wykluczenie społeczne, uczestnictwo społeczne i podmiotowość

osób niepełnosprawnych

 

Towards a new model of social policy to disability.

A few words about the research project

Abstract

The text will present the concept and purpose of the research project entitled From a

comprehensive diagnosis of the situation of persons with disabilities in Poland to a new

model of social policy towards disability and theoretical evidence of changes in social

policy. The main objectives of the project, the characteristics of the tasks carried out

in its framework as well as the postulated direction of institutional changes and new

ways of support will be presented.

Keywords: institutions, social exclusion, social inclusion and subjectivity of persons

with disabilities

Załączniki