WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Spis treści nr II/2014(11)

Teresa Hernik

Wstęp ................................................................................................................................. 3

Społeczno – ekonomiczne aspekty niepełnosprawności

Barbara Gąciarz

W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności.

Kilka słów o projekcie badawczym ..................................................................................... 7

Barbara Gąciarz, Jerzy Bartkowski

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce

na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej ............................... 20

Krystyna Slany

Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego

Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty ............................................................ 44

Dorota Jedlikowska, Paweł Rozmus

W połowie drogi między sektorami – klientyzm czy partnerstwo?

Organizacje pozarządowe jako aktorzy w systemie wsparcia osób

niepełnosprawnych w Polsce ............................................................................................ 63

Marta Misiewicz

Miasto przyjazne niepełnosprawnym? .............................................................................. 80

Rehabilitacja

Katerina Svecena, Olga Svestkova, Jaromíra Uhlirová

Terapia zajęciowa w rehabilitacji.

Stan praktyki i edukacji w Republice Czeskiej ................................................................. 113

Marcin Garbat

Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

w XX i XXI wieku .............................................................................................................. 130

System wsparcia osób z niepełnosprawnością

Krzysztof Kurowski

Przestrzeganie wolności i praw człowieka

i obywatela w domach pomocy społecznej .................................................................... 157

Wskazówki dla autorów.................................................................................................. 183

Załączniki