WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Analiza wybranych zagadnień psychologii sportu osób z niepełnosprawnością / Analysis of the selected topics of sports psychology of people with disabilities

Autor: Katarzyna Rutkowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Streszczenie

Współcześnie (zwłaszcza w obszarach funkcjonowania człowieka, w których liczy się

konkretny wynik osiągany w określonym czasie i miejscu, czyli w sporcie, ale również

w sztuce czy biznesie) psychologia sportu zyskuje coraz większą popularność. Jest integralnym

elementem szkolenia sportowego, a korzyści płynące ze współpracy z psychologami

sportu doceniają i zawodnicy, i trenerzy. Psychologowie sportu wspierają

w osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Celem ich pracy nie jest jednak jedynie maksymalizacja

wyniku, ale podniesienie jakości funkcjonowania ludzi angażujących się

w działalność sportową. Systematyczna praca nad kompetencjami psychospołecznymi

pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych nie tylko na gruncie sportu. Wzmacnia

życiową filozofię pracy nad sobą i dążenia do prawdziwego mistrzostwa. W kontekście

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością nabiera to dodatkowego znaczenia.

Wydaje się tymczasem, że w obszarze sportu osób z niepełnosprawnością dorobek psychologii

sportu nie jest w pełni wykorzystany. Wpływ na to ma szereg czynników – tkwiących

w środowisku sportowym, ale również w środowisku psychologów. Potrzebne jest wzajemne

poznanie, interdyscyplinarna dyskusja, wzmocnienie współpracy i dookreślenie oczekiwań

i potrzeb każdej ze stron, a następnie adekwatny rozwój. Efektem tego mogłaby

być próba stworzenia wytycznych do pracy w ramach wąskiej specjalizacji – teoretycznej

i praktycznej psychologii sportu osób z niepełnosprawnością. Praca stanowi próbę określenia

roli i miejsca psychologii sportu w sporcie osób z niepełnosprawnością.

 

Słowa kluczowe: psychologia sportu, sport osób z niepełnosprawnością

 

Analysis of the selected topics of sports psychology of people with disabilities

 

Abstract

Today (especially in the areas of human activity, in which the most important thing is a

concrete result achieved in a specific time and place, that is in sport, but also in the art or

business) sports psychology is gaining popularity. It is an integral part of sports training

and the benefits coming from the cooperation with sports psychologists are appreciated

by the competitors and trainers as well. Sports psychologists provide support in achieving

better and better results. The purpose of their work is not only maximizing results, but

also enhancing the quality of people engaging in sporting activities. Systematic work on

psychosocial competence allows you to better cope with difficult situations, not only on

the basis of sports. It also strengthens the life philosophy of self-development and pursuit

for the true mastery. In the context of rehabilitation of people with disabilities it takes an

additional significance. It seems, however, that in the field of disabled sport, the achievements

of sports psychology is not fully utilized and is influenced by a number of factors

from the sports world, but also from the psychologists environment. What is needed is

mutual recognition, interdisciplinary discussion, enhancement of the cooperation and

clarifying expectations and the needs of each side, and subsequently, an adequate development.

This would result in an attempt to create guidelines to work within a narrow

specialization - theoretical and practical sports psychology of people with disabilities. The

work is an attempt to determine the role and place of sports psychology in disabled sport.

 

Keywords: sports psychology, disabled sport

Załączniki