WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Kształtowanie procesu rehabilitacyjnego w przygotowaniu zawodników Olimpiad Specjalnych / Shaping the rehabilitation process in the preparation of Special Olympics

Autorzy: Yuriy Briskin, Alina Perederij, Uniwersytet Wychowania Fizycznego we Lwowie, Vanda Strelkovska, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Streszczenie

W badaniach prezentowanych w artykule w sposób eksperymentalny udowodniono

wpływ sportu na kondycję oraz znaczenie społeczne zajęć treningowych dla zawodników

Olimpiad Specjalnych. Sondaż przeprowadzono w różnych województwach Ukrainy:

lwowskim, kijowskim, czerkaskim, żytomierskim, kirowogradskim, dnipropietrowskim,

zaporoskim, sumskim, odeskim, charkowskim i w mieście Sewastopol. W ankiecie

uczestniczyli przedstawiciele następujących grup: rodzina zawodnika z niepełnosprawnością

umysłową, wolontariusze, trenerzy Olimpiad Specjalnych, koordynatorzy obwodowych

ośrodków, prezydent rodzinnego klubu Olimpiad Specjalnych, nauczyciele

oligofrenopedagogiki, specjaliści ośrodków „Sportu osób niepełnosprawnych”, nauczyciele

wychowania fizycznego, którzy pracują w szkołach specjalnych oraz dyrektorzy

szkół sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W badaniu ogółem uczestniczyło

45. respondentów, którzy przekazali informacje o 135. zawodnikach Olimpiad

Specjalnych. Wiek zawodników, o których uzyskano informacje, oscyluje w przedziale

od 10. do 39. lat. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono wysoki poziom motywacji

zawodników w trakcie treningów oraz zawodów. Stwierdzono, że przedstawiciele

najbliższego otoczenia zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w większości

przypadków deklarowali przyrost wskaźników rozwoju fizycznego, zdolności motorycznych,

czynności codziennych i komunikacyjnych nawyków, społecznego doświadczenia,

zdolności do podjęcia działania oraz funkcji poznawczych swoich podopiecznych.

 

Słowa kluczowe: Olimpiady Specjalne, osoby niepełnosprawne intelektualnie, sport

osób niepełnosprawnych

 

Shaping the rehabilitation process in the preparation of Special Olympics

athletes

 

Abstract

In the studies presented in the article, in an experimental way the impact of sport on the

condition and the social importance of training activities for Special Olympics athletes

was demonstrated. The survey was conducted in different oblasts of Ukraine: Lviv, Kiev,

Cherkasy, Zhytomyr, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Sumy, Odessa, Kharkiv,

and in Sevastopol city. Representatives of the following groups participated in the survey:

the family of the competitor with mental disability, volunteers, Special Olympics trainers,

peripheral centers coordinators, the President of the Special Olympics family club, teachers

of oligophrenopedagogy, specialists of the „Disabled Sports” centers, physical education

teachers who work in special schools, and principals of sports schools for people with

intellectual disabilities. The study involved a total of 45 respondents who reported on 135

Special Olympics athletes. The age of competitors, about which information was provided,

ranges from 10 to 39 years. The study found a high level of competitors’ motivation during

training and competition. It was found that the representatives of the nearest surroundings

of the competitors with intellectual disabilities, in most cases, declared an increase

in rates of physical development, motor skills, daily activities and communication habits,

social experience, ability to take actions and cognition of their charges.

 

Keywords: Special Olympics, persons with intellectual disabilities, disabled sport