WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania

Emilia Mikołajewska, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Dariusz Mikołajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Streszczenie
Nauki medyczne oraz praktyka kliniczna coraz częściej sięgają po najnowsze rozwiązania techniczne rozszerzające
możliwości terapii oraz podwyższające jej efektywność. We współczesnej rehabilitacji za jedno
z takich rozwiązań uważa się wykorzystanie robotów do usprawniania pacjentów. Artykuł ma na celu
przedyskutowanie możliwości zastosowań klinicznych oraz ocenę możliwych kierunków rozwoju robotyki.


Słowa kluczowe: rehabilitacja, fizjoterapia, robot rehabilitacyjny
Usage of robotic rehabilitation for improvement


Summary
Medical sciences and clinical practice are increasingly turning to the latest technology expanding treatment
options, and increasing its efficiency. In modern rehabilitation, usage of robots to improve patients
is considered as one of such solutions. The aim of this paper is to discuss the possibility of clinical application
and evaluation of the possible development directions of robotics.


Keywords: rehabilitation, physiotherapy, rehabilitation robot
 

Załączniki