WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego

Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Uniwersytet Rzeszowski, Dionizy Bilski, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego, Warszawa

Streszczenie
Artykuł o charakterze polemicznym. Autorzy przytaczają przykłady dawnych i aktualnych aktów prawnych
dotyczących zabezpieczenia społecznego, zawierających określenia i terminy niejednoznaczne lub niejasne,
powodujące dowolność ich interpretacji. Zwracają uwagę na potrzebę załączania słowników terminów
i określeń użytych w aktach legislacyjnych. Podejmują polemikę dotyczącą pojęcia osób niepełnosprawnych,
wskazując jego nieodpowiedniość i niezgodność z Konwencją WHO z 2006 r.


Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, polemika w sprawie nazewnictwa, zabezpieczenie społeczne
About the need for an unambiguous and clearly defining terms used in the policy
of social security


Summary
In the polemic article the authors cite examples of past and current legislation on social security, containing
ambiguous or unclear definitions and terms, resulting in freedom of their interpretation. They draw
attention to the need to add vocabularies containing terms and definitions used in legislative acts. They
gainsay the idea of people with disabilities, indicating its inadequacy and inconsistency with the WHO
Convention, 2006.


Keywords: people with disabilities, the polemic on the nomenclature, social security

Załączniki