WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Spis treści nr IV/2013(9)

Pod redakcją naukową Wojciecha Skiby oraz Aleksandry Perchli-Włosik

Spis treści
Dariusz Galasiński
Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? ................................................ 3


Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski
O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych
w polityce zabezpieczenia społecznego ...................................................................... 7


Technika i technologia


Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania ..................................... 21


Społeczno-ekonomiczne aspekty niepełnosprawności


Jakub Niedbalski
Między kontrolą a autonomią – instytucjonalne uwarunkowania życia
niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców domu pomocy społecznej ............. 47


Rehabilitacja


Marcin Garbat
Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku ..........67


Sprawozdania, recenzje, prognozy, analizy


Elżbieta Rutkowska, Wojciech Otrębski
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej
„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością” .............................................................. 97


Wskazówki dla autorów .......................................................................................... 105


Lista recenzentów współpracujących z czasopismem ............................................ 113

Załączniki