WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle Karty Praw Osób Niepełnosprawnych / The right to work for with disabilities in the light Charter of Fundamental Rights of Persons with Disabilities

Maria Agnieszka Paszkowicz Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie


W pracy przedstawiono analizę dokumentów rządowych dotyczących realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych
w kontekście prawa do pracy. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest kierunkom
zmian prawa w zakresie zatrudnienia. W dalszej części zaprezentowano efekty tych działań w postaci
zmian wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym i chronionym rynku pracy.

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, prawo do pracy,
otwarty rynek pracy, chroniony rynek pracy

The right to work for with disabilities in the light
Charter of Fundamental Rights of Persons with Disabilities


Summary


The paper presents an analysis of government documents relating to the implementation of the Charter
of the Rights of Persons with Disabilities in the context of the right to work. The main part of the work is
devoted to the directions of the changes in employment law. The following presents the effects of these
operations in the form of changes in the employment rate of people with disabilities in the competitive
and sheltered labour market.


Key words: people with disabilities, the Charter of Rights of Disabled People, law to work, competitive
labour market, sheltered labour market