WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Numer III/2013(8)

Pod redakcją naukową Wojciecha Skiby i Aleksandry Perchli-Włosik

Spis treści


Wojciech Skiba
Wstęp ......................................................................................................................... 3


Sprawozdania, recenzje, prognozy, analizy
Liz Sayce
Wejść na rynek pracy, utrzymać się, iść dalej .......................................................... 7


System wsparcia osób z niepełnosprawnością
Marcin Garbat
Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku – krótka historia szkolenia
psów przewodników i posługiwania się białą laską ................................................ 81


Rehabilitacja
Magdalena Koper, Tomasz Tasiemski
Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie .......... 111


Zatrudnianie
Maria Agnieszka Paszkowicz
Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle
Karty Praw Osób Niepełnosprawnych .................................................................. 137


Wskazówki dla autorów ........................................................................................ 161

Table of Contents


Wojciech Skiba
Introduction ...................................................................................................................... 3


Reports, reviews, predictions, analysis
Liz Sayce
Getting in, Staying in and Getting On: Disability Employment Support Fit for the Future ..... 7


Support system for people with disabilities
Marcin Garbat
Support for visually impaired persons
– A brief history of dog training guides and use a white cane ................................ 81


Rehabilitation
Magdalena Koper, Tomasz Tasiemski
The value of sport in the rehabilitation of persons with physical disabilities ........ 111


Employment
Maria Agnieszka Paszkowicz
The right to work for with disabilities in the light
Charter of Fundamental Rights of Persons with Disabilities ................................. 137


Directions for Authors .......................................................................................... 165

Załączniki