WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej / Automation and robotization possibilities of environment of a disabled person

Autorzy: Emilia Mikołajewska, Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy Dariusz Mikołajewski, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie


Wśród rozwiązań zwiększających efektywność obecnie funkcjonującego systemu terapii i opieki nad
osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku szczególne miejsce zajmują nowoczesne systemy
robotyki i automatyki. Celem niniejszej pracy jest ocena możliwości automatyzacji i robotyzacji
otoczenia osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do realiów polskich
zagranicznych doświadczeń w omawianym zakresie.


Słowa kluczowe: rehabilitacja, roboty medyczne, robotyzacja, automatyzacja, osoby niepełnosprawne
Automation and robotization possibilities of environment of a disabled person


Summary


Among the solutions increasing the efficiency of the present therapy and care system for persons with
disabilities and elderly ones, special attention is payed to modern robotic and automation systems. The
aim of this study is to evaluate the automation and robotization possibilities of environment of a disabled
person, with special emphasis on adaptation to the Polish realities of foreign experience in this field.


Keywords: rehabilitation, medical robots, robotization, automation, persons with disabilities