WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Interaktywny proces zapobiegania niepełnosprawności jednostka – środowisko / The Interactive Person-Environment Disability Prevention Process

Autorzy: Patrick Fougeyrollas, Jean Pierre Robin Międzynarodowa Sieć na rzecz Procesu Powstawania Niepełnosprawności

Interaktywny proces zapobiegania
niepełnosprawności jednostka – środowisko:
ramy pojęciowe oraz metodologia interwencji i pomiaru wyników
uczestniczenia społecznego w obszarze rehabilitacji oraz miejskiego
lub lokalnego rozwoju integracyjnego. Propozycja oczekiwanej rewizji ICF

The Interactive Person-Environment
Disability Prevention Process:
A Conceptual Framework and Methodology for Intervention and Social
Participation Outcomes Measurement in the Field of Rehabilitation
and Inclusive Urban or Local Inclusive Development.
A Proposal for the Expected Revision of ICF