WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Działalność gospodarcza i rolnicza osób z niepełnosprawnością

Business and agricultural activity of persons with disabilities

Marcin Garbat
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie


Osoba z niepełnosprawnością może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Ważnym
wsparciem niepełnosprawnych w tym zakresie jest: możliwość otrzymania dotacji ze źródeł publicznych
na rozpoczęcie działalności gospodarczej (lub rolniczej), dofinansowanie do oprocentowania kredytu
bankowego, skorzystanie z przywilejów podatkowych oraz pomoc rzeczowa. Kwestia udzielania
powyższej pomocy została uregulowana w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, która podaje, iż środki mogą pochodzić z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bądź samorządu terytorialnego (powiat i gmina). Wsparcie
nie ogranicza się wyłącznie do jednostek rozpoczynających działalność gospodarczą, ale może być
udzielane również osobom, które już ją prowadzą. Z wypowiedzi udzielonych przez przedsiębiorców
wynika, iż napotykają oni na różnego rodzaju bariery, które nie są uwarunkowane niepełnosprawnością.
Do wad takiej działalności zaliczają: biurokrację, brak czasu, stres i niepewność. Natomiast
wśród wymienionych zalet znalazły się: samodzielność i samorealizacja, kwestia finansowa oraz
„pewność zatrudnienia”.


Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością, działalność gospodarcza, bariery, koszty, wsparcie

Abstract


Person with disability can conduct own business activity. An important support in this field is: possibility
to receive a grant to start-up business or agricultural activity, funding to bank loan interest, use of
tax privileges and material help. The issue of above help was regulated in provisions to the Act about
social and professional rehabilitation as well as employment persons with disabilities. Provisions of the
Act indicate that centers from Rehabilitation National Fund of Persons with Disabilities are the source
of this support, and also besides National Fund the agency providing assistance can be the Local Selfgovernment
(district and municipality). This help isn’t limited exclusively to support persons with disabilities
starting their business activity, but can also be granted to persons with disabilities, who already
lead or continue business activities. From statement given by entrepreneurs with disabilities results that
they come across different types of barriers, which in the majority doesn’t result from their disability. To
defects of such activity they rank among others: bureaucracy, lack of time, stress, uncertainty. Among
mentioned virtues are: self-reliance and self-realization, financial matter and “security of employment”.


Keywords: person with disability, business activity, barriers, costs, support

Załączniki