WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka

Accessibility planning – Polish legal status and practice

Kamil Kowalski
Biuro Planowania Dostępności, Warszawa

Streszczenie:


W publikacji została przedstawiona idea planowania dostępności, nazywanego również projektowaniem
uniwersalnym czy projektowaniem dla wszystkich. Jest ona konfrontowana z polską rzeczywistością
prawną, a także przebiegiem procesu budowlanego: od inwestora, poprzez architekta, projektanta
i wykonawcę, na użytkowniku kończąc.
Autor podejmuje się analizy istniejącego stanu prawnego (ustawa Prawo Budowlane oraz akty wykonawcze)
w kontekście planowania dostępności.
Oprócz syntetycznego przedstawienia obowiązujących przepisów w publikacji można odnaleźć informacje
na temat praktyki ich stosowania oraz wpływu na wygodę korzystania z obiektów przez osoby
z niepełnosprawnościami i innych użytkowników.


Słowa kluczowe: planowanie dostępności, projektowanie uniwersalne, projektowanie dla wszystkich,
architektura, projektowanie, osoby z niepełnosprawnościami, prawo, ustawa Prawo Budowlane


Summary:


This publication presents the idea of accessibility planning, also known as universal design or designing
for everyone. It is confronted with the Polish legal realities, as well as the course of the construction
process, beginning with the investor, through the architect, the designer, and the contractor, ending with
the user.
The author analyzes the current status of law (The Act on “Construction Law” and implementing acts) in
the context of accessibility planning.
In addition to the synthetic presentation of existing regulations, information about the practice of their
implementation and the impact on the convenience of facilities usage by persons with disabilities and
others, may be found in the publication.


Keywords: Accessibility planning, universal design, designing for everyone, design, persons with disabilities,
law, The Act on “Construction Law”

Załączniki