WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Cyfrowo wykluczeni, czyli problem dostosowywania stron internetowych administracji publicznej do standardów dostępności

Digitally excluded, the problem of adapting public administration websites to accessibility standards

Anna Hołda-Wydrzyńska
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski

Streszczenie


Osoby z niepełnosprawnością stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz
wykluczenie społeczne. Napotykają w cyberprzestrzeni na mnóstwo barier, głównie o charakterze
technicznym, które utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają im dostęp do usług internetowych. Celem
artykułu jest przedstawienie wspólnotowej oraz międzynarodowej strategii niwelowania przepaści cyfrowej
w społeczeństwie informatycznym, na którą narażone są w dużym stopniu osoby z rożnymi
dysfunkcjami, a także omówienie regulacji prawnych, posiadających istotne znaczenie w tym zakresie.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest niezwykle aktualna tematyka dostępności, która nabiera szczególnego
znaczenia wraz z ratyfikacją 6 września 2012 r. przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a także z wejściem w życie 31 maja 2012 r. Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zakres prezentowanej tematyki został zawężony
do obowiązku projektowania oraz dostosowywania przez polskie organy administracji publicznej
stron internetowych do międzynarodowych standardów dostępności, tzw. Wytycznych dotyczących
dostępności treści internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines) (dalej: WCAG),
opracowanych przez Konsorcjum World Wide Web.


Słowa kluczowe: dostępność, Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, Krajowe Ramy Interoperacyjności, niepełnosprawni, niepełnosprawność, cyfrowe wykluczenie

 


Summary


Persons with disabilities are one of the groups particularly vulnerable to discrimination and social exclusion.
They encounter a lot of barriers in cyberspace, mostly of a technical nature, which make them difficult
or even impossible to get access to web services. The aim of this paper is to provide the community
and international strategy to address the digital divide in the information society, to which persons with
various disabilities, to a large extent, are exposed to, as well as to discuss substantial legal regulations
in this field.
The article concerns extremely prevailing matter of accessibility, which becomes of particular importance
along with the ratification of the United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities
on September 6 2012 in Poland, as well as with the entry into force on May 31 2012 of the
Regulation of the Council of Ministers of April 12 2012, on the National Interoperability Framework, the
minimum requirements for public registry and electronic information exchange as well as the minimum
requirements for IT systems.
The presented issues have been narrowed down to the obligation to design and to customize websites by
the Polish public administration bodies, to meet Web Content Accessibility Guidelines (further WCAG) -
the international accessibility standards developed by the World Wide Web Consortium.

Keywords: accessibility, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the National
Interoperability Framework, the disabled, disability, digital exclusion