WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Światowy raport o niepełnosprawności – podsumowanie

World report on disability: summary

Światowa Organizacja Zdrowia w Genewie.
Opublikowano przez Światową Organizację Zdrowia w 2011r pod tytułem World report on disability: summary
© World Health Organization 2011
Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przyznała prawa do tłumaczenia i publikacji tekstu w Polsce Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który ponosi odpowiedzialność za polskie wydanie.

Streszczenie


Niepełnosprawność jest częścią stanu zdrowia człowieka. Prawie każdy z nas w pewnym momencie
swojego życia będzie niepełnosprawny w ograniczony czasowo sposób lub na stałe, a ci, którzy dożyją
podeszłego wieku, doświadczą rosnących trudności w funkcjonowaniu. Niepełnosprawność jest kwestią
złożoną, a interwencje w celu przezwyciężenia niedogodności z nią związanych są wielorakie,
układowe i różnią się w zależności od kontekstu.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON; CRPD), przyjęta
w roku 2006, ma na celu „promowanie, ochronę i zapewnienie pełnego i równego korzystania
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz
promowanie poszanowania ich nieodłącznej godności”. Odzwierciedla ona główny przełom w ogólnoświatowym
zrozumieniu i reakcjach wobec niepełnosprawności.
Światowy raport o niepełnosprawności zawiera najlepsze dostępne informacje naukowe na temat niepełnosprawności,
aby móc poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych i ułatwić realizację konwencji
KPON (CRPD). Jego celem jest:
– Zapewnienie rządom i społeczeństwom obywatelskim kompleksowej analizy znaczenia niepełnosprawności
i uzyskanych odpowiedzi na podstawie najlepszych dostępnych danych naukowych.
– Rekomendacja działań krajowych i międzynarodowych.
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF; ang. International
Classification of Functioning, Disability and Health), przyjęta jako ramy koncepcyjne dla niniejszego
Raportu, definiuje niepełnosprawność jako określenie zbiorowe, obejmujące upośledzenia, ograniczenia
aktywności oraz uczestnictwa. Niepełnosprawność oznacza negatywne aspekty interakcji między
jednostkami z danym schorzeniem (np. porażeniem mózgowym, zespołem Downa, depresją) oraz
czynnikami osobistymi i środowiskowymi (takimi jak postawy negatywne, niedostępny transport i budynki
publiczne oraz ograniczone wsparcie społeczne).

Summary


Disability is part of the human condition – almost everyone will be temporarily or permanently impaired
at some point in life, and those who survive to old age will experience increasing difficulties in
functioning. Disability is complex, and the interventions to overcome the disadvantages associated
with disability are multiple and systemic – varying with the context.
The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), adopted in 2006,
aims to “promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental
freedoms by all persons with dis abilities, and to promote respect for their inherent dignity”. It
reflects the major shift in global understanding and responses towards disability.
The World report on disability assembles the best available scientific informa tion on disability to improve
the lives of people with disabilities and facilitate implementation of the CRPD. It aims to:
– Provide governments and civil society with a comprehensive analysis of the importance of disability
and the responses provided, based on the best available evidence.
– Recommend national and international action.
The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), adopted as the conceptual framework
for this Report, defines disability as an umbrella term for impairments, activity limitations, and participation
restric tions. Disability refers to the negative aspects of the interaction between individu als with a health
condition (such as cerebral palsy, Down syndrome, depression) and personal and environmental factors (such
as negative attitudes, inaccessible transportation and public buildings, and limited social supports).

Załączniki