WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Możliwości wykorzystania egzoszkieletu medycznego jako nowoczesnej formy terapii / Possibilities of using medical exoskeleton as a modern form of therapy

Autorzy: Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski

Streszczenie:
Wzrost liczby osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku oraz zwiększenie
świadomości społecznej w tym zakresie stwarzają konieczność ciągłego podwyższania jakości życia
w tych grupach osób. Ograniczone zasoby finansowe oraz brak możliwości skokowego zwiększenia
liczby specjalistów w różnych dziedzinach medycyny powodują zwrot w stronę rozwiązań technicznych.
Do najciekawszych należą egzoszkielety – konstrukcje mechaniczno-elektryczne, zakładane na
użytkownika na podobieństwo kombinezonu i mocowane do poszczególnych części jego ciała w celu
wspomagania ruchu przez efektory (np. siłowniki) egzoszkieletu. Uwagę naukowców i klinicystów
przyciągają szerokie możliwości wykorzystania egzoszkieletu w rehabilitacji i opiece nad pacjentami,
zarówno przez personel medyczny (w trybie wsparcia), jak i przez samych pacjentów (w trybie rehabilitacyjnym).
Celem pracy jest ocena obecnych możliwości wykorzystania technologii egzoszkieletów
w zastosowaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich, oraz nakreślenie
perspektyw terapeutycznego wykorzystania egzoszkieletów w naszym kraju.


Słowa kluczowe: rehabilitacja, inżynieria biomedyczna, roboty rehabilitacyjne, egzoszkielety, osoby
niepełnosprawne, pacjenci z deficytami neurologicznymi

Possibilities of using medical exoskeleton as a modern form of therapy

Summary:
An increase in the number of persons with disabilities, chronic patients, the elderly, as well as the increase
in social awareness in this field, result in the pressure on the constant improvement of the quality
of life in the groups mentioned above. The limited financial resources and the lack of the abrupt increase
in the number of medical professionals lead to the turning towards technical solutions. The most interesting
ones include exoskeletons, mechanical and electrical constructions worn like a suit by the
individual and attached over various parts of the body to support its movement by its effectors (eg.
actuators). The attention of scientists and clinicians is attracted by a wide range of possibilities of using
exoskeleton in rehabilitation and care of patients, both by a medical personnel (in the mode of support)
and by the patients themselves (in the mode of rehabilitation). The aim of this study is to evaluate current
possibilities of using exoskeleton technology in medical applications, with particular attention to Polish
conditions, as well as to outline the perspectives of therapeutic use of exoskeletons in our country.


Keywords: rehabilitation, biomedical engineering, rehabilitation robots, exoskeletons, persons with
disabilities, patients with neurological deficits

Załączniki