WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady / Ways of supporting disabled persons throughout history – selected examples

Autor: Grzegorz Borowski

Streszczenie:
Współcześnie panuje powszechne przekonanie, że osoby niepełnosprawne w dawnych czasach
były tylko i wyłącznie eliminowane ze swoich społeczności. Liczne przykłady z historii ludzkości
wskazują jednak, że ich sytuacja na przestrzeni dziejów nie była tak jednoznaczna i że otrzymywały
one różnego rodzaju wsparcie. Celem artykułu jest ukazanie wpływu sposobów wspierania tychże
jednostek w ciągu minionych stuleci na współczesne podejście do tej problematyki. Artykuł oparty
jest na dwóch podstawowych tezach: że traktowanie niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów
było zróżnicowane, i że miało ono wpływ na współczesne formy wspierania tych osób. Natomiast
głównym założeniem badawczym jest udowodnienie, że osoby te w historii ludzkości nie były tylko
i wyłącznie marginalizowane. Problematyka artykułu analizowana jest w czterech zasadniczych
częściach, odnoszących się do poszczególnych etapów historii człowieka: kultury pradziejowe, starożytne
cywilizacje klasyczne, średniowiecze i czasy nowożytne. W konkluzji zawarty został pogląd,
że współczesne podejście do wspierania osób niepełnosprawnych jest wypadkową całego dorobku
ludzkości, a nie tylko efektem dziewiętnastowiecznych uregulowań.


Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, sposoby wspierania, dzieje ludzkości

 


Ways of supporting disabled persons throughout history – selected examples


Summary:
Contemporarily the common belief prevails that disabled persons in former times were only and solely
excluded from their communities. However, numerous examples from the history of mankind indicate
that their situation over the centuries was not so unequivocal and they received various kinds
of support. The aim of the article is to present the effect of supporting disabled persons throughout
history through a contemporary approach to this issue. The article is based on two basic theses: that
the treatment of disabled persons over the centuries was differentiated and that it had an effect on
contemporary methods of supporting these persons. The main research assumption is to prove that
disabled persons throughout history were not only and solely marginalized. These issues are analysed
in four basic parts referring to individual stages of human history: prehistoric cultures, ancient classical
civilizations, the Middle Ages and modern times. In the conclusion of the article, the opinion is
presented that the contemporary manner of supporting disabled persons is the result of the entire
achievement of the mankind, and not only the effect of nineteenth century regulations.


Keywords: disabled persons, ways of supporting, history of mankind

Załączniki