WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rehabilitacja jako strategia narodowa: urzeczywistnienie praw / Rehabilitation as a National Economic Strategy: Making Rights Real

Autorka: Susan B. Parker

WSTĘP


Decydenci na szczeblu krajowym mogą obecnie pozytywnie wpłynąć na gospodarkę
swego kraju poprzez zwiększenie działań w zakresie habilitacji i rehabilitacji. Celem takich
programów jest wpieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie uzyskiwania lub rozwijania
tych umiejętności, które potrzebne są na rynku pracy danego państwa. Praktyczne
strategie programowe, stosujące efektywne działania habilitacyjne i rehabilitacyjne, przyczynią
się do urzeczywistnienia prawa do habilitacji i rehabilitacji. 26. Artykuł Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD) objaśnia to prawo.

INTRODUCTION


National level decision-makers have an opportunity now to improve national economies
by increasing the use of habilitation and rehabilitation programs. The goal of such programs
is to assist persons with disabilities develop new or improved job skills needed by the nation’s
workforce. Practical programmatic strategies using effective practices in habilitation
and rehabilitation approaches will also serve to make the right to rehabilitation and habilitation
a reality. The Convention on the Rights of People with Disabilities’ (CRPD) Article 26
explains this right. This article accompanies a power point presentation given in Plenary
Session on October 31, 2012 at the RI 22nd World Congress, Incheon, Korea.

Załączniki