WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły / Special needs of students or school? “Index for Inclusion” as a resource to support the development of learning and pa

Autor: Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Streszczenie


Artykuł opisuje zmiany, jakie dokonywały się na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w zakresie definiowania
potrzeb uczniów i modeli kształcenia, czego efektem jest upowszechniane obecnie podejście
inkluzyjne, czyli edukacja włączająca. Jej celem jest tworzenie środowiska szkolnego, które odpowiadałoby
na zróżnicowane potrzeby uczniów. Metodą, a zarazem narzędziem, które to umożliwia, jest
Przewodnik po edukacji włączającej (tytuł oryginalny Index for Inclusion), autorstwa Tony’ego Bootha
oraz Mel Ainscow, który został przetłumaczony na ponad trzydzieści różnych języków, w tym od 2011
roku funkcjonuje również w przekładzie na język polski.

Słowa kluczowe: inkluzja, edukacja włączająca, specjalne potrzeby edukacyjne, integracja
Special needs of students or school? “Index for Inclusion” as a resource to support the
development of learning and participation in school life

 


Summary


The article is concerned with changes that have been accomplished over the last thirty years in terms of defining
the needs of students and learning models, which resulted in the dissemination of inclusive approach
or inclusive education. Its aim is to create a school environment that would meet diverse needs of students.
A method and, at the same time, a tool that makes it possible is “Index for Inclusion” by Tony Booth and Mel
Ainscow, which has been translated into more than thirty different languages, including Polish since 2011.

Keywords: inclusion, inclusive education, special educational needs, integration

Załączniki