WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Styl życia młodzieży z chorobą przewlekłą na przykładzie cukrzycy I typu / The lifestyle of young people with type I diabetes mellitus as an example of a chronic disease

Autor: Joanna Wardzała-Kordyś, Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie


Młodzież to dynamiczna zbiorowość społeczna, która dąży do odrębności i niezależności. Style życia,
dotąd rozpatrywane w kontekście nauk społecznych, najczęściej zaś w aspekcie kulturowym, mogą
stanowić interesujący – z dwóch powodów – przyczynek do rozważań nad chorobą przewlekłą, jaką
jest cukrzyca typu I. Dotyka ona prawie zawsze młode osoby, ale także warto zwrócić uwagę na to,
że choroba przewlekła, towarzysząca młodemu człowiekowi przez całe życie, może stać się powodem
do zaakcentowania własnej odrębności, wyróżnienia się spośród dominującej większości, do czego
nastolatki nieustannie dążą. W artykule autorka analizuje dwa aspekty stylu życia, nieodłącznie związane
z osobą chorą na cukrzycę typu I: dietę cukrzycową i aktywność fizyczną.


Słowa kluczowe: styl życia, młodzież, cukrzyca typu I, aktywność fizyczna przy cukrzycy, dieta cukrzycowa,
wykluczenie społeczne

 


The lifestyle of young people with type I diabetes mellitus as an example of a chronic disease


Abstract


Youth is a dynamic social community which pursues the distinctiveness and independence. Lifestyles,
so far considered in the context of the social sciences, but generally in the cultural aspect, for two reasons
may be an interesting contribution to the discussion about the type I diabetes mellitus as a chronic
disease. Type I diabetes mellitus almost always affects young people, but it is also worth noticing that
chronic, lifelong condition accompanying the young man, may become a reason for emphasizing one’s
own identity and distinguishing from the dominant majority, to which teenagers are constantly stri ving.
In the article the author discusses about the two aspects of the lifestyle inherently associated with the
individual suffering from the type I diabetes mellitus: a diabetic diet and physical activity.

Key words: lifestyle, young people, type I diabetes mellitus, physical activity in the diabetes, diabetic
diet, social exclusion

Załączniki