WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością/ Support as the category of the comprehensive rehabilitation of persons with disability

Autor: Elżbieta Rutkowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Streszczenie


W świetle współczesnych definicji niepełnosprawność to konsekwencje wrodzonych lub nabytych
deficytów zdrowotnych. Konsekwencje te to ograniczenia funkcjonowania, działań oraz pełnienia zwyczajowych
zadań i ról społecznych. Do regeneracji utraconych struktur, kompensacji stwierdzanych
deficytów i adaptacji do życia w społeczeństwie konieczna jest rehabilitacja kompleksowa. Jej celem
jest poprawa jakości życia – najpełniej, jak to jest możliwe, w jego wszystkich wymiarach. Proces rehabilitacji
polega, między innymi, na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością we wzmacnianiu jej zachowanego
potencjału oraz udzielaniu pomocy w pokonywaniu barier i trudności w życiu społecznym.
Do skutecznego procesu rehabilitacji konieczne jest rozpoznanie obiektywnie istniejących deficytów
i wdrożenie adekwatnego wsparcia w kategoriach: emocjonalnych, duchowych, materialnych i innych.
Właściwe zależności między dawcami a biorcami wsparcia wymagają nawiązania szczególnych relacji
terapeutycznych i mogą decydować o powodzeniu rehabilitacji. W pracy dokonano opisu istoty i najczęściej
wymienianych rodzajów wsparcia. Wskazano jego zakres i dawców. Na przykładzie relacji
z badania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ujawniono poważny deficyt wsparcia w rehabilitacji
środowiskowej.


Słowa kluczowe: rehabilitacja kompleksowa, wsparcie społeczne, rodzaje wsparcia, dzieci
niepełnosprawne

 


Support as the category of the comprehensive rehabilitation of persons with disability


Summary


In the light of contemporary definitions, disability is a consequence of congenital or acquired health
defects. These consequences are restrictions to functioning, actions and performing the usual tasks and
social roles. For regeneration of those lost structures, compensation for ascertained deficiency and adaptation
to living in society, a comprehensive rehabilitation is necessary. Its goal is to improve the quality
of life the fullest, as it is possible and in all its dimensions. The process of rehabilitation is based, among
others, on supporting person with disability in improving one’s preserved potential as well as helping
in overcoming barriers and difficulties in social life. For effective rehabilitation process, it is necessary
to objectively identify existing deficiency and to implement adequate support in emotional, spiritual,
financial and other categories. Appropriate relationships between donors and recipients of this support
require an establishment of special therapeutic relations and may determine the success of rehabilitation.
In this paper, the nature and the most frequent types of support have been described and its scope
and donors have also been indicated. Based on the report on studies of families with a disabled child, a
serious deficit of the support in the environmental rehabilitation has been revealed.

Keywords: comprehensive rehabilitation, social support, types of support, disabled children

Załączniki