WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych / Significance of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Autor: Małgorzata Szreniawska, Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie


Ratyfikacja Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest
dla Polski ważnym wydarzeniem. Dokument normuje standardy dotyczące praw niepełnosprawnych.
Posiada wymiar symboliczny, będąc swoistą konstytucją praw osób z dysfunkcjami, uznaną przez szereg
państw. Ma również do spełnienia rolę w zakresie promocji informacji o uprawnieniach niepełnosprawnych.
Niezwykle istotna dla oceny oddziaływania Konwencji będzie praktyka organów administracji publicznej
i sądów, ale także pracodawców, mediów i całego społeczeństwa.


Słowa kluczowe: Konwencja, prawo międzynarodowe, ratyfikacja, Organizacja Narodów Zjednoczonych,
prawa osób niepełnosprawnych

 

Significance of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities


Summary


Significance of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a landmark for
Poland. The document regulates standards concerning rights of persons with disabilities. It has a symbolic
dimension, being a specific constitution of rights of persons with dysfunctions, accepted by many
countries. It also has a role to play in promoting information about the rights of the disabled. A practice
of public authorities and courts, but also employers, the media and the whole society will be extremely
significant for the assessment of the impact of the Convention.


Keywords: Convention, international law, ratification, the United Nations, rights of persons with
disabilities

Załączniki