WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Nr III/2012(4)

Pod redakcją naukową Wojciecha Skiby oraz Aleksandry Perchli-Włosik

Spis treści


System wsparcia osób z niepełnosprawnością


Małgorzata Szreniawska
Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych


Technika i technologia


Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych
z uszkodzeniami układu nerwowego

Rehabilitacja


Elżbieta Rutkowska
Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością


Społeczno-ekonomiczne aspekty niepełnosprawności


Joanna Wardzała-Kordyś
Styl życia młodzieży z chorobą przewlekłą na przykładzie cukrzycy I typu


Dorota Wiszejko-Wierzbicka
Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą
w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły


Zatrudnianie


Renata Śleboda
Wpływ kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niewidomych
i niedowidzących – raport z badań PFRON


Support system for people with disabilities


Małgorzata Szreniawska
Significance of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities


Technology


Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Brain-computer interfaces as solutions for disabled persons with damages
of the nervous system


Rehabilitation


Elżbieta Rutkowska
Support as the category of the comprehensive rehabilitation of persons
with disability


Social and economic aspects of disability


Joanna Wardzała-Kordyś
The lifestyle of young people with type I diabetes mellitus
as an example of a chronic disease


Dorota Wiszejko-Wierzbicka
Special needs of students or school? “Index for Inclusion” as a resource
to support the development of learning and participation in school life


Employment


Renata Śleboda
The impact of the direction and level of education on the professional activity
of blind and partially sighted persons – a research report of PFRON

Załączniki