WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Stres rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością słuchową / The stress of parents raising children with hearing disability

Nr II/2012(3) Autor: Dr Aleksandra Borowicz Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie charakterystyki stresu oraz obszarów wsparcia rodziców dzieci z uszkodzeniami
słuchu. W pierwszej części przedstawiona została specyfika sytuacji rodzin wychowujących
dzieci z uszkodzeniami słuchu. Zasygnalizowane zostały trudności i problemy tych rodzin. Następnie
omówiono zagadnienie obecności stresu w życiu człowieka oraz stres rodzicielski, z którym zmagają
się rodzice dzieci z niepełnosprawnością słuchową. Podsumowaniem tej części jest opis zagadnienia
wsparcia społecznego rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu.
W części dotyczącej metodologii badań własnych przedstawione zostały pytania badawcze oraz metody
i narzędzia, którymi posłużyła się autorka niniejszego opracowania. Opis wyników i ich interpretacja
zakończona jest krótkim podsumowaniem. Aplikacyjnym celem badań autorki było opracowanie
programu pomocy psychopedagogicznej, zatem w końcowej części opracowania czytelnik znajdzie
schematyczny zarys autorskiego programu, będącego odpowiedzią na problemy ujawnione w badaniach
rodziców.


Słowa kluczowe: rodzina, rodzice, dzieci z uszkodzeniami słuchu, stres rodzicielski, poziom i profil
stresu, wsparcie społeczne, obszary wsparcia, program pomocy psychopedagogicznej


Summary
The purpose of the article is to show the characteristic of the stress of the parents with hearing impairments
and the area of support. The first part speaks about the specifics of the families raising children
with hearing impairments. Difficulties and problems of those families have been signalled. Next, the
issue of stress in human life has been discussed, as well as parental stress with which parents of
children with hearing problems must cope. By way of summing up of this part, the author discusses
the issue of social support for the parents of children with hearing impairments.
In the part which concerns the methodology of the proper research, the research questions are posed
as well as the methods and tools are given which the author of the paper has used. The description of
the results and their interpretation ends with a short summary. The applied purpose of the author’s
research was her creating a program of psycho-pedagogic help, so in the last part of the work the
Reader shall find a schematic sketch of an original program responding to the problems revealed in
the research done with the parents.


Key words: family, parents, children with hearing impairments, parental stress, stress level, stress
profile, social support, the areas of support, the program of psychological and pedagogic help

Załączniki