WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Internet bez barier – accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych / Internet Without Barriers – Accessibility and Usability vs the Needs of the Disabled

Nr II/2012(3) Autor: Dr Agnieszka Dejnaka Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Streszczenie
Internet bez barier czyli taki, który stanowi przestrzeń komunikacyjną bez względu na płeć, wiek,
kulturę oraz stopień niepełnosprawności.
Aby móc korzystać z Internetu potrzebne jest w tym przypadku nie tylko łącze internetowe (instalację
którego wykonuje firma), ale także komputer dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz
podstawowa przychylność twórców serwisów internetowych – dostosowanie sposobu wyświetlania
treści informacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Artykuł prezentuje informacje dotyczące
dostępności oraz użyteczności stron internetowych skierowanych do odbiorców niepełnosprawnych
w tym w szczególności osób z dysfunkcjami narządu słuchu i wzroku. Biorąc pod uwagę przeciwdziałanie
„cyfrowemu wykluczeniu” temat jest istotny zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak
i dla przedsiębiorstw, które chciałyby, poprzez swoje działania internetowe, być bardziej otwartymi
na problemy wykluczenia.
Słowa kluczowe: dostępność stron internetowych, użyteczność stron internetowych, niepełnosprawni,
WCAG 2.0, W3C.


Summary
Internet without barriers – that is such as constitutes a communication space regardless of gender,
age, culture or the degree of disability. In order to be able to use the Internet in this case, one needs not
only an internet connection (whose installation is performed by the suitable company) but also a computer
adapted to the needs of the disabled person and some basic good will of the authors of internet
services – in order to adjust the displayed information content to the needs of the disabled. The article
presents some information about the accessibility and usability of the internet pages directed to the
disabled user – especially to the people with disfunctions of sight and hearing organs.
Keeping in mind our acting against “digital exclusion”, the subject is important both to the disabled
people and to the companies which, via their actions in the Internet, would like to be more open to the
problems of exclusions.
Key words: accessibility of internet pages, usability of internet pages, the disabled, WCAG 2.0, W3C.

Załączniki