INFORMACJE DLA AUTORÓW *INFORMATION FOR AUTHORS

Wskazówki dla autorów / Directions for authors submitting texts for the quarterly

Redakcja przyjmuje do publikacji prace naukowe, które są rozliczane na podstawie objętości, według tzw. arkusza wydawniczego: jedna linijka (wiersz) zawiera 60 znaków ze spacjami; strona znormalizowana zawiera 30 linijek, czyli 1800 znaków ze spacjami (30x60=1800); arkusz wydawniczy zawiera ok. 40 000 znaków ze spacjami, co stanowi 22 strony znormalizowane. Do strony/arkusza wydawniczego wlicza się tekst autora wraz z cytatami. Nie wlicza się natomiast tzw. przypisów objaśniających, odsyłaczy bibliograficznych oraz tłumaczeń cytatów zamieszczonych w tekście w języku obcym. Autor powinien przesłać abstrakt/streszczenie w języku polskim oraz angielskim, jak również przetłumaczony tytuł oraz słowa kluczowe.

Prosimy o pobranie szczegółowych wskazówek dla autorów w formacie PDF.

*Editors notes the publication of scientific papers, which are accounted for on the basis of volume, according to the so-called. publishing sheet: one line (row) contains 60 characters, including spaces, page contains 30 lines normalized, ie 1800 characters including spaces (30x60 = 1800); publishing sheet contains about 40 000 characters with spaces, which is 22 pages normalized. Page / sheet included in the text of the publishing author and quotations. But does not include the so-called. explanatory footnotes, cross-references and translations bibliographic citations included in the text in a foreign language. The author should send the abstract / summary in Polish and English, as well as the translated title and keywords.

*Please download detailed instructions to authors in PDF format.

Załączniki