DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI *ACCESSIBILITY DECLARATION

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kn.pfron.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kwartalnika Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.10.2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Archiwalne publikacje kwartalnika w formacie PDF od numeru I/2011(1) do numeru II/2015(15) nie spełniają standardów WCAG. Wszytskie kolejne wydania czasopisma w formacie PDF są dostępne cyfrowo.
 • niektóre elementy garficzne nie mją opisu alternatywnego,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie ma możliwości onznaczneia definicji języka dla angielskojęzycznej części treści w menu,
 • linki służące do pomijania części nawigacyjnej strony są przesłonięte przez inne elementy strony,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tesktów alternatywnych,
 • na niektóych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, moga jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.,

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wojakowski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@pfron.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 55 448 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacje Biura Funduszu

 • al. Jana Pawła II 13, Warszawa (obsługa klienta Funduszu)
 • ul. Sienna 63, Warszawa (Departament ds. Programów)
 • ul. Grójecka 19/25, Warszawa (Departament ds. Kontroli)
 • ul. Kolejowa 19, Warszawa (Departament ds. Teleinformatyki, Departament ds. Organizacyjnych, Departament ds. Windykacji Należności)
 • al. Jana Pawła II 15 przy Rondzie ONZ, Warszawa (Wydział ds. projektu SOW finansowanego ze środków PFRON).

Opis dostępności innych lokalizacji PFRON

Informacje na temat dostępności architektonicznej Oddziałów PFRON - Struktura organizacyjna PFRON

Biuro Funduszu, al. Jana Pawła II 13, Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od strony al. Jana Pawła II 13. Przed wejściem znajduje się jeden rozległy schodek. Na krawędzi oznaczony jest kontrastową taśmą. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie (od ul. Śliskiej) znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Do pochylni można dojechać szerokim chodnikiem zarówno od strony ul. Śliskiej, jak i al. Jana Pawła II.

Drzwi wejściowe są automatyczne i są oznaczone dwoma kontrastowymi taśmami.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się recepcja z pracownikami ochrony. Lada recepcji oraz lada w kancelarii na parterze nie jest obniżona. Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowienie podajników z mydłem i ręcznikami papierowymi.

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym tle).

Po prawej stronie za recepcją znajdują się tablice z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne.

Od wejścia po lewej stronie znajdują się miejsca informacyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i firm korzystających ze wsparcia PFRON, jak również pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat na PFRON. Wysokości buurek i wielkość przestrzeni wystarczająca.

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Funduszu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

 • 3 miejsca przy al. Jana Pawła II 11
 • 9 miejsc przy ul. Śliskiej - przy budynku siedziby PFRON oraz wzdłuż ul. Śliskiej 52.
Komunikacja miejska

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony al. Jana Pawła II znajduje się przystanek autobusowy Rondo ONZ 01 (linie: 109, 160, 174, 178).

Do Ronda ONZ dojeżdżają także:

 • linie tramwajowe (10, 11, 15, 17, 33), których przystanki znajdują się w odległości około 300 m.
 • druga linia metra (ok. 200 m).
Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących
Tłumacz online języka migowego

W Biurze Funduszu zainstalowane są urządzenia, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Są one dostępne:

 • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem tłumacza języka migowego),
 • w Departamencie Wsparcia Zarządu (informacje dotyczące spraw indywidualnych osób niepełnosprawnych, 9 piętro – pokój 909),
 • przy wejściu głównym (ochrona).
Pętle indukcyjne

Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowaliśmy pętle indukcyjne. Testowaliśmy te urządzenia z osobami, które korzystają z aparatów słuchowych.

Pętle indukcyjne zainstalowaliśmy w dwóch miejscach:

 • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem pętli indukcyjnej),
 • sala konferencyjna na dziewiątym piętrze – sala nr 907.
Treści w języku migowym

Dużą cześć artykułów na stronie PFRON tłumaczymy na język migowy. Poznasz je po znaku piktogram jężyka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy widocznym obok tytułu artykułu.
Kliknij znak piktogram jężyka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy a artykuł przewinie się do tłumaczenia. Film z tłumaczeniem jest zawsze na końcu artykułu.

Kontakt SMS

Chcemy, aby komunikacja osób niesłyszących z nami była możliwa różnymi sposobami. Udostępniamy numer: 517 373 975 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

Informacje dla osób głuchoniewidomych

Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 517 373 975 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail dostepnosc@pfron.org.pl.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem. Zostały zamontowane kontrastowe numery pięter.

W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra, dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. Wdrożony jest system powiadomień głosowych.

Na wszystkich piętrach głównej klatki schodowej (po lewej stronie od wind) znajdują się urządzenia do sprowadzania osób poruszających się na wózku.

Lider Dostępności w PFRON

W naszej instytucji powołaliśmy Lidera Dostępności, który pełni rolę koordynatora dostępności. Prowadzi działania edukacyjne dotyczące tematyki dostępności wśród pracowników PFRON. Oprócz tego uczestniczy w działaniach audytowych czy wdrożeniach usług cyfrowych PFRON.

Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl

Accessibility declaration

*The State Fund for Rehabilitation of Disabled People (PFRON) obliges to ensure the availability of the website kn.pfron.org.pl following the Act of April 4, 2019, on Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications Operated by Public Entities. The statement on accessibility applies to the Quarterly “Disability – issues, problems, solutions” website.

 • Date of website publication: 01/06/2012
 • Date of the last major update: 10/05/2018­

The website is partially compliant with the Act on Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications Operated by Public Entities due to incompatibilities or exclusions listed below.

 • Archival publications of the quarterly in PDF format starting from I/2011(1) to II/2015(15) issue do not meet WCAG standards. All subsequent issues of the journal in PDF format are available digitally.
 • some graphic elements do not have an alternative description,
 • due to system limitations on the website, it is not possible to significantly define the language for the English-language part of the content in the menu,
 • links used to skip the navigation part of the page are obscured by other page elements,
 • due to system limitations on the website, the editors do not use the lang tag concerning alternative titles or texts,
 • an incorrect header structure may appear on some pages,
 • most of the tables are structured correctly, but there may be such in which the header row will not be related to cells, so screen readers of the blind people may read these tables incorrectly.

The statement was made on March 30, 2020. The declaration was prepared based on an external audit carried out by Akces Lab Mateusz Ciborowski in digital accessibility.

You can use standard keyboard shortcuts on the website.

Feedback and contact details

Please, contact us in case of problems with the website accessibility. The person responsible for is Tomasz Wojakowski, e-mail address: dostepnosc@pfron.org.pl. You can also contact us by calling 22 50 55 448. You can submit requests for unavailable information in the same way and submit complaints about non-availability.

Everyone has the right to request the website’s digital accessibility, mobile application, or any of its elements. You can also request information to be made available in alternative forms, such as reading a digitally unavailable document, describing the film's content without audio description, etc. The request should contain personal data, an indication of which website or mobile application is meant, and the contact method. If the requesting person reports the need to receive information in an alternative form, the form of this information should also have to be specified.

The public entity should fulfil the request immediately and not later than within 7 days. If it is impossible to meet this deadline, the public entity shall immediately inform about when it is possible to fulfil the request, and the deadline cannot be longer than 2 months. If accessibility is not possible, the public entity may propose an alternative way of accessing the information.

If the entity refuses to comply with the request to ensure the availability or alternative access to information, a complaint may be made against such action.

If there are no other possibilities, the complaint may also be sent to the Ombudsman.

Architectural accessibility

Fund Office locations

 • al. Jana Pawła II 13, Warsaw (Fund's customer service)
 • ul. Sienna 63, Warsaw (Program Department)
 • ul. Grójecka 19/25, Warsaw (Control Department)
 • ul. Kolejowa 19, Warsaw (Department of Teleinformatics, Department of Organizational Affairs, Department of Debt Collection)
 • al. Jana Pawła II 15 at Rondo ONZ, Warsaw (Department for the SOW project financed by PFRON).

Description of the availability of other PFRON locations (PL)

Information on the architectural accessibility of PFRON branches - Organizational structure of PFRON (PL)

Fund Office, al. Jana Pawła II 13, Warsaw

The building has an entrance from al. Jana Pawła II 13. There is one large step in front of the entrance. It is marked on its edge with a contrasting tape. On the left side (from Śliska Street), there is a ramp for people in wheelchairs, with an optimal angle of inclination. You can get to the ramp by a wide pavement from both ul. Śliska and al. Jana Pawła II.

The entrance door is automatic and marked with two contrasting tapes.

After entering the building, there is a reception desk with security staff on the right. The reception desk and the office desk on the ground floor are not lowered. There are toilets for people with disabilities on the ground floor and all other floors. There may be minor inconveniences due to the failure to maintain a maneuvering area of the minimum dimensions of 1.5 m x 1.5 m, the location of dispensers with soap and paper towels.

There is an information board in contrasting colours (black letters on a white background) in front of the entrance.

There are also notice boards on the right, behind the reception. A difficulty may be related to these boards' height - the advertisements are illegible for a person sitting in a wheelchair.

On the left of the entrance, there are information points for people running a business or agricultural activity and companies using PFRON support, as well as employers obliged to make contributions to PFRON. The desk heights and space are sufficient.

Parking place

There are parking spaces for disabled people near the Fund’s office:

 • 3 spots at al. Jana Pawła II 11
 • 9 spots at Śliska Str. at the building of PFRON’s office and along Śliska 52 Str.

Public transport

There is a bus stop Rondo ONZ 01 (lines: 109, 160, 174, 178) in the building’s immediate vicinity, on the side of al. Jana Pawła II as well as:

• tram lines stops (10, 11, 15, 17, 33), with the stops approximately 300 m away, and

• the second metro line (approx. 200 m).

Facilities for the deaf and hearing-impaired

Sign language online translator

There are devices installed in the Fund's office that translate conversations with officials. They are available:

 • at the Information desk of the Co-financing and Reimbursement System (ground floor, hall - after entering the building, you should turn left and approach the position marked with a sign language interpreter),
 • at the Management Board Support Department (information on individual matters of disabled people, 9th floor - room 909),
 • at the main entrance (security).
Induction loops

To increase the comfort of communication of hearing-impaired people, we have installed induction loops. We tested these devices with people who use hearing aids.

We have installed induction loops in two places:

 • at the Information desk of the Co-financing and Reimbursement System (ground floor, hall - after entering, you should turn left and approach the position marked with the induction loop symbol),
 • in the conference room on the ninth floor - room no. 907.
Sign language content

We translate a large part of the articles on the PFRON website into sign language. You will recognize them by the sign piktogram jężyka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowyseen next to the title of the article.

Click the sign (sign language pictogram - Scroll to sign language translation), and the article will scroll to translation. The translation video is always at the end of the article.

SMS contact

We want deaf people could communicate with us in various ways. We provide the number: 517 373 975 for text contact only for the deaf.

Information for deaf-blind people

If you are a deaf-blind person and need a translator-guide for yourself, please report such a need to us in advance (3 working days) by phone: 517 373 975 (also via SMS) or by e-mail: dostepnosc@pfron.org.pl.

Information for blind and visually-impaired people

You can enter the building and all its rooms with an assistance dog and a guide dog.

The beginning and end of the stairs’ flight are marked in the staircase with a contrasting colour. Contrasting floor numbers have also been installed.

The elevators have sound signalling with voice messages informing about the direction of the lift (up, down), closing and opening the door, floor number, additional information (exit from the building). The elevator panel is marked in the Braille alphabet.

There are no magnified print markings in the building dedicated for the visually-impaired.

Blind people who want to use our website materials printed in Braille alphabet, please contact us via e-mail: dostepnosc@pfron.org.pl.

PDF documents

Some of the articles on the website contain attachments provided from outside. They may be inaccessible for screen readers used by blind people. Unfortunately, we cannot replace these files. If you are interested in a given file, please contact us via e-mail: dostepnosc@pfron.org.pl. We will try to provide the necessary content. In new PDF documents published on the website, we make sure that they are created following the accessibility recommendations. They have a logical header structure, tables have headers, and graphic elements have alternative descriptions.

Emergency notification and evacuation

The building is equipped with sound signals informing about the dangers, and a voice notification system is implemented.

There are also wheelchair access devices located on all floors of the main staircase (on the left to the elevators).

PFRON Accessibility Leader

In our institution, we have appointed an Accessibility Leader who acts as an accessibility coordinator, conducts educational activities on the accessibility among PFRON employees, and participates in audit activities and implementation of PFRON digital services.

Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl.