DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI *ACCESSIBILITY DECLARATION

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kn.pfron.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Kwartalnika Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Archiwalne publikacje kwartalnika w formacie PDF od numeru I/2011(1) do numeru II/2015(15) nie spełniają standardów WCAG. Wszytskie kolejne wydania czasopisma w formacie PDF są dostępne cyfrowo.
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie ma możliwości onznaczneia definicji języka dla angielskojęzycznej części treści w menu,
 • linki służące do pomijania części nawigacyjnej strony są przesłonięte przez inne elementy strony,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tesktów alternatywnych,
 • na niektóych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, moga jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wojakowski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@pfron.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 55 448 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacje Biura Funduszu

 • al. Jana Pawła II 13, Warszawa (obsługa klienta Funduszu)
 • ul. Sienna 63, Warszawa (Departament ds. Polityki Regionalnej i Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)
 • ul. Grójecka 19/25, Warszawa (Departament ds. Kontroli)
 • ul. Kolejowa 19, Warszawa (Departament ds. Teleinformatyki, Departament ds. Organizacyjnych, Departament ds. Windykacji Należności)

Opis dostępności innych lokalizacji PFRON

Informacje na temat dostępności architektonicznej Oddziałów PFRON - Struktura organizacyjna PFRON

Biuro Funduszu, al. Jana Pawła II 13, Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od strony al. Jana Pawła II 13. Przed wejściem znajduje się jeden rozległy schodek. Na krawędzi oznaczony jest kontrastową taśmą. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie (od ul. Śliskiej) znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Do pochylni można dojechać szerokim chodnikiem zarówno od strony ul. Śliskiej, jak i al. Jana Pawła II.

Drzwi wejściowe są automatyczne i są oznaczone dwoma kontrastowymi taśmami.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się recepcja z pracownikami ochrony. Lada recepcji oraz lada w kancelarii na parterze nie jest obniżona. Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowienie podajników z mydłem i ręcznikami papierowymi.

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym tle).

Po prawej stronie za recepcją znajdują się tablice z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne.

Od wejścia po lewej stronie znajdują się miejsca informacyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i firm korzystających ze wsparcia PFRON, jak również pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat na PFRON. Wysokości buurek i wielkość przestrzeni wystarczająca.

Informacje na temat rozkładu pomieszczeń w Biurze Funduszu

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Funduszu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

 • 3 miejsca przy al. Jana Pawła II 11
 • 9 miejsc przy ul. Śliskiej - przy budynku siedziby PFRON oraz wzdłuż ul. Śliskiej 52.
Komunikacja miejska

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony al. Jana Pawła II znajduje się przystanek autobusowy Rondo ONZ 01 (linie: 109, 160, 174, 178).

Do Ronda ONZ dojeżdżają także:

 • linie tramwajowe (10, 14, 17, 33, 41), których przystanki znajdują się w odległości około 300 m.
 • druga linia metra (ok. 200 m).
Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących
Tłumacz online języka migowego

W Biurze Funduszu zainstalowane są urządzenia, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Są one dostępne:

 • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem tłumacza języka migowego),
 • w Departamencie Wsparcia Zarządu (informacje dotyczące spraw indywidualnych osób niepełnosprawnych, 9 piętro – pokój 909),
 • przy wejściu głównym (ochrona).
Pętle indukcyjne

Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowaliśmy pętle indukcyjne. Testowaliśmy te urządzenia z osobami, które korzystają z aparatów słuchowych.

Pętle indukcyjne zainstalowaliśmy w dwóch miejscach:

 • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem pętli indukcyjnej),
 • sala konferencyjna na dziewiątym piętrze – sala nr 907.
Treści w języku migowym

Dużą cześć artykułów na stronie PFRON tłumaczymy na język migowy. Poznasz je po znaku piktogram języka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy widocznym obok tytułu artykułu.
Kliknij znak piktogram języka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy a artykuł przewinie się do tłumaczenia. Film z tłumaczeniem jest zawsze na końcu artykułu.

Kontakt SMS

Chcemy, aby komunikacja osób niesłyszących z nami była możliwa różnymi sposobami. Udostępniamy numer: 517 373 975 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

Informacje dla osób głuchoniewidomych

Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 517 373 975 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail dostepnosc@pfron.org.pl.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aby wesprzeć osoby niewidome i słabowidzące w siedzibie Funduszu zainstalowano system nawigacyjno-informacyjny o nazwie TOTUPOINT. Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które umieszczone jest nad drzwiami wejściowymi do budynku.

Do sprawnego korzystana z urządzenia konieczny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją, którą można pobrać w wersji dla smartfona z systemem Android lub z systemem iOS

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem. Zostały zamontowane kontrastowe numery pięter.

W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra, dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. Wdrożony jest system powiadomień głosowych.

Na wszystkich piętrach głównej klatki schodowej (po lewej stronie od wind) znajdują się urządzenia do sprowadzania osób poruszających się na wózku.

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Dostępności

W naszej instytucji powołaliśmy Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Dostępności. Rolę tę pełni Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl

Accessibility declaration

*The State Fund for Rehabilitation of Disabled People (PFRON) obliges to ensure the availability of the website kn.pfron.org.pl following the Act of April 4, 2019, on Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications Operated by Public Entities. The statement on accessibility applies to the Quarterly “Disability – issues, problems, solutions” website.

 • Date of website publication:
 • Date of the last major update:

The website is partially compliant with the Act on Digital Accessibility of Websites and Mobile Applications Operated by Public Entities due to incompatibilities or exclusions listed below.

 • Archival publications of the quarterly in PDF format starting from I/2011(1) to II/2015(15) issue do not meet WCAG standards. All subsequent issues of the journal in PDF format are available digitally.
 • some graphic elements do not have an alternative description,
 • due to system limitations on the website, it is not possible to significantly define the language for the English-language part of the content in the menu,
 • links used to skip the navigation part of the page are obscured by other page elements,
 • due to system limitations on the website, the editors do not use the lang tag concerning alternative titles or texts,
 • an incorrect header structure may appear on some pages,
 • most of the tables are structured correctly, but there may be such in which the header row will not be related to cells, so screen readers of the blind people may read these tables incorrectly.

The Statement was created on:

This Statement is based on the self assessment of accessibility.

You can use standard keyboard shortcuts on the website.

Feedback and contact details

Please, contact us in case of problems with the website accessibility. The person responsible for is Tomasz Wojakowski, e-mail address: dostepnosc@pfron.org.pl. You can also contact us by calling 22 50 55 448. You can submit requests for unavailable information in the same way and submit complaints about non-availability.

Everyone has the right to request the website’s digital accessibility, mobile application, or any of its elements. You can also request information to be made available in alternative forms, such as reading a digitally unavailable document, describing the film's content without audio description, etc. The request should contain personal data, an indication of which website or mobile application is meant, and the contact method. If the requesting person reports the need to receive information in an alternative form, the form of this information should also have to be specified.

The public entity should fulfil the request immediately and not later than within 7 days. If it is impossible to meet this deadline, the public entity shall immediately inform about when it is possible to fulfil the request, and the deadline cannot be longer than 2 months. If accessibility is not possible, the public entity may propose an alternative way of accessing the information.

If the entity refuses to comply with the request to ensure the availability or alternative access to information, a complaint may be made against such action.

If there are no other possibilities, the complaint may also be sent to the the Commissioner for Human Rights.

Architectural accessibility

Fund Office locations

 • al. Jana Pawła II 13, Warsaw (Customer service)
 • ul. Sienna 63, Warsaw (Department of the Regional Policy, Department of the Cooperation with Non-Governmental Organizations)
 • ul. Grójecka 19/25, Warsaw (Control Department)
 • ul. Kolejowa 19, Warsaw (IT Department, Department of Organizational Affairs, Department of Debt Collection)

Accessibility of other PFRON buildings (PL)

Building accessibility of PFRON branches (PL)

Fund Office, al. Jana Pawła II 13, Warsaw

The building has an entrance at al. Jana Pawła II 13. There is one large step in the front of the entrance, marked with a contrasting tape on the edge. On the left side of the building (from Śliska Street), there is a wheelchair ramp. You can get to the ramp by a wide pavement from both ul. Śliska and al. Jana Pawła II.

The entrance door is automatic and marked with two contrasting tapes.

There is a reception desk and security staff on the right in the building. The reception desk and the office desk on the ground floor are not lowered. There are toilets for persons with disabilities on the ground floor and all other floors. There may be minor inconveniences due to the failure to maintain a maneuvering area of the minimum dimensions of 1.5 m x 1.5 m, the location of dispensers with soap and paper towels.

There is an information board in contrasting colors (black letters on a white background) in front of the entrance.

There are also notice boards on the right, behind the reception. A difficulty may be related to these boards' height - the advertisements are illegible for a person in a wheelchair.

On the left to the entrance, there are information points for persons running a business, agricultural activity and companies using PFRON support, as well as employers obliged to make contributions to PFRON. The desk heights and space are sufficient.

Parking place

There are parking spaces for persons with disabilities near the office:

 • 3 spots at al. Jana Pawła II 11
 • 9 spots at Śliska Str. at the building of PFRON’s office and along Śliska 52 Str.

Public transport

There is a bus stop Rondo ONZ 01 (lines: 109, 160, 174, 178) in the building’s vicinity, on the side of al. Jana Pawła II as well as:

 • tram lines stops (10, 14, 17, 33, 41), with the stops approximately 300 m away, and
 • the second metro line (approx. 200 m).

Additional information

Facilities

Sign language online translator

There are devices installed in the Fund's office for translating conversations. They are available:

 • at the Information desk of the Co-financing and Reimbursement System (ground floor, hall - after entering the building you should turn left and approach the position marked with a sign language interpreter),
 • at the Management Board Support Department (information on individual matters of persons with disabilities, 9th floor - room 909),
 • at the main entrance (security).
Induction loops

To increase the comfort of communication of hearing-impaired persons, induction loops were installed. We tested these devices with persons who use hearing aids.

We have installed induction loops in two places:

 • at the Information desk of the Co-financing and Reimbursement System (ground floor, hall - after entering, you should turn left and approach the position marked with the induction loop symbol),
 • in the conference room on the ninth floor - room no. 907.
Sign language content

We translate a large part of the articles on the PFRON website into sign language. You will recognize them by the respective sign.

Click the sign (sign language pictogram - Scroll to sign language translation), and the article will scroll to translation. The translation video may be available at the end of the article.

SMS contact

Deaf persons may contact us in various ways. We provide the number 517 373 975 for text contact only for the deaf.

Information for deaf-blind persons

If you are a deaf-blind person and need a translator-guide for yourself, please report such a need to us in advance (3 working days) by phone: 517 373 975 (also via SMS) or by e-mail: dostepnosc@pfron.org.pl.

Information for blind and visually-impaired persons

You can enter the building and all its rooms with an assibtance dog and a guide dog.

The beginning and end of the stairs flight are marked with a contrasting color. Contrasting floor numbers have also been installed.

The elevators are equipped with sound signaling and voice messages on the direction of the lift (up, down), closing and opening the door, floor number, additional information (exit from the building). The elevator panel is marked in the Braille alphabet.

There are no magnified print markings in the building dedicated for the visually-impaired.

Blind persons who want to use our website materials printed in Braille alphabet may contact us at dostepnosc@pfron.org.pl.

For the support of blind and partially sighted persons, a navigation system called TOTUPOINT was installed at the Fund's headquarters. This is a small device above the entrance door to the building, providing voice information (in Polish).

An application is required to use the system: Android, iOS

Emergency notification and evacuation

The building is equipped with sound signals on dangers, and a voice notification system is implemented.

There are also wheelchair access devices located on all floors of the main staircase (on the left to the elevators).

Representative of the President of the Management Board for Accessibility

Mr. Tomasz Wojakowski, phone +48 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl.