BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Klocki LEGO® w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (z badań nad rozwijaniem zachowań społecznych)

Autor: Agnieszka Łaba-Hornecka -- Uniwersytet Rzeszowski Instytut Pedagogiki Katedra Badań Niepełnosprawności

Klocki LEGO® w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (z badań nad rozwijaniem zachowań społecznych)

Streszczenie

Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są bardzo zróżnicowane. Planując pracę z nimi, powinno zwracać się uwagę na te działania, które fundamentalnie zoptymalizują ich potencjał i pomogą w asymilacji właściwych form zachowań. W artykule zaprezentowano badania, których celem było określenie efektywności zajęć, podczas których wykorzystano klocki LEGO® jako sposób na kształtowanie i wzmacnianie odpowiednich zachowań społecznych dzieci z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W badaniu wykorzystany został kwestionariusz The Social Skills Checklist – Project DATA – University of Washington 9/2007. Zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego z techniką grup równoległych, z pomiarem wstępnym i końcowym. Utworzono dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną. W badaniach udział wzięło 84. uczniów uczęszczających do klas II–IV ze szkoły podstawowej, w wieku 10–12 lat. Po okresie 36. tygodni wyniki ukazały, że badane kategorie zachowań znalazły się na poziomie istotnym statystycznie, a niektóre na poziomie zbliżonym do istoty statystycznej. Pozwoliło to na pozytywne zweryfikowanie założonej hipotezy badawczej.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiejętności społeczne, zachowania społeczne, LEGO®, eksperyment pedagogiczny

LEGO® Blocks in Working with Children with Mild Intellectual Disability (from Research on Developing Social Behavior)

Summary

Social behavior of children with mild intellectual disability is very diverse. Therefore, when planning to work with them, attention should be paid to those activities that will fundamentally optimize their potential and help them in assimilation of appropriate forms of behavior. The article presents research which aimed the effectiveness of classes during which LEGO® bricks were used as a way to shape and built up appropriate social behawior of children with mild intellectual disability. In this study the questionnaire The Social Skills Checklist – Project DATA – University of Washington 9/2007 was used. The method of the pedagogical experiment with the parallel group technique was applied, with the pre-test and post-test. There were formed two groups: experimental and control. Eighty-four pupils attending classes II–IV (the primary school) aged 10–12 participated in the study. After 36 weeks – the results showed that the studied categories of behavior were at a statistically significant level and some of them were on the level of difference close to the level of statistical significance. This allowed for a positive verification of the adopted hypothesis.

Keywords: mild intellectual disability, social skills, social behavior, LEGO®, pedagogical experiment