BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Rehabilitacja wzroku jako oferta optymalizacji szans edukacyjnych uczniów słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych

Autorzy: Marzena Dycht -- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Agata Bogumiła Jardzioch -- Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Rehabilitacja wzroku jako oferta optymalizacji szans edukacyjnych uczniów słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych

Streszczenie

Artykuł oscyluje wokół zagadnienia rehabilitacji wzroku jako jednej z form zajęć rewalidacyjnych, proponowanych uczniom słabowidzącym w ramach oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej szkolnictwa ogólnodostępnego. Wskazuje główne założenia usprawniania widzenia, sformułowane na poziomie systemowym, jak i na płaszczyźnie szczegółowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych, przydatne do implementacji w Polsce. Z uwagi na znaczący brak rozwiązań w tym zakresie, podnosi potrzebę większej popularyzacji wiedzy na temat istoty i celowości stosowania zajęć rehabilitacji wzroku w odniesieniu do uczniów o obniżonej percepcji wzrokowej.

Słowa kluczowe: rehabilitacja wzroku, uczeń słabowidzący, możliwości edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne, placówka ogólnodostępna

Low Vision Rehabilitation as an Offer to Optimize Educational Opportunities for Students with Visual Impairment in Mainstream Schools

Summary

The article oscillates around the issue of low vision rehabilitation as one of the forms of revalidation classes proposed to students with visual impairment as part of the educational and rehabilitation offer of mainstream education. The paper indicates the main assumptions of visual improvement, formulated at the system level as well as in the area of detailed organizational and methodological solutions, useful for implementation in Poland. Due to the significant lack of solutions in this area, it raises the need for greater popularization of knowledge about the essence and purposefulness of the use of eye rehabilitation activities for students with reduced visual perception.

Keywords: low vision rehabilitation, student with visual impairment, educational opportunities, revalidation classes, mainstream school