BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Edukacja integracyjna jako jedna z dróg kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce

Autor: Matylda Pachowicz -- Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Edukacja integracyjna jako jedna z dróg kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce

Streszczenie

Jednym z priorytetów współczesnej edukacji jest włączanie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami do szkolnictwa ogólnodostępnego. W Polsce realizowany jest częściowo integracyjny model edukacji, nadal bowiem kształcenie specjalne odbywa się w formach o charakterze segregacyjnym. Kluczową postacią w obowiązującym w Polsce modelu kształcenia integracyjnego jest nauczyciel wspomagający. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wnioski z badań dotyczących realizacji edukacji integracyjnej w szkołach podstawowych na terenie Wielkopolski. Wyakcentowane zostały takie aspekty, jak warunki materialne oraz organizacyjne szkoły oraz obszary problemowe zarysowane przez dyrektorów szkół z oddziałami integracyjnymi (związane z organizacją tej formy edukacji, ze współpracą z rodzicami oraz z nauczycielami). W konkluzjach ukazano wielość czynników, które mają wpływ na właściwy przebieg kształcenia integracyjnego, uwzględniając perspektywę nauczycieli pracujących w tych szkołach.

Słowa kluczowe: dzieci niepełnosprawne, edukacja integracyjna, nauczyciel wspomagający, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, klasy inkluzyjne, integracyjne oraz specjalne, indywidualny program nauczania

Integrative Education as One of the Ways of Educating Disabled People in Poland

Summary

One of the priorities of modern education is to include students with various disabilities in public education. In Poland, a partially integrative education model is implemented, as special education still takes place in segregated forms. A teaching assistant is a key figure in the integrative education model in force in Poland. This article presents the conclusions of the research on the implementation of integration education in primary schools in Greater Poland. Aspects such as material and organisational conditions of the school were highlighted, problem areas were outlined by school heads with integration departments (related to the organisation of this form of education, with cooperation with parents and teachers). The conclusions show a multitude of factors that affect the proper course of integration education, taking into account the perspective of teachers working in these schools.

Keywords: children with disabilities, integration education, a teaching assistant, an opinion on the need for special education, an inclusive, integrative and special class, an individual teaching program