KONFERENCJE *CONFERENCES

XV KONFERENCJA NAUKOWA BILANS ZYSKÓW I STRAT. Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością – od ideologii do codzienności

Konferencja odbędzie się w Ustroniu w dniach 16 – 17 kwietnia 2018 r.

Komitet naukowy
prof. dr hab. Jacek Błeszyński
prof. dr hab. Maria Chodkowska
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
prof. dr hab. Joanna Głodkowska
dr hab. prof. UŚ Elżbieta Górnikowska-Zwolak
prof. dr hab. Aniela Korzon
prof. dr hab. Amadeusz Krause
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
prof. dr hab. Anna Nowak
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz- Winnicki
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
prof. dr hab. Adam Stankowski
prof. dr hab. Janina Wyczesany
prof. dr hab. Marzenna Zaorska

Organizatorzy
- Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji: Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej, Zakład Pedagogiki Specjalnej
- Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky
- Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Cieszynie

Komunikat I
Proponowany temat konferencji jest kontynuacją podjętych rozważań nad wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych (Ustroń 2004), przemianami w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi (Ostrava 2005), wątkami koniecznymi w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2006), kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Ostrava 2007), problemami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2008), równymi szansami w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami (Ostrava 2009), zagadnieniami edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2010), refleksjami nad współczesnymi trendami w pedagogice specjalnej (Ostrava 2011), zagadnieniami edukacji, socjalizacji i fizjoterapii w życiu osób niepełnosprawnych (Cieszyn 2012),oraz zagadnieniami edukacji inkluzyjnej (Ostrava 2013), konstruowaniem świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną (Ustroń 2014), aktualnymi problemami pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej i Polsce (Ostrava 2015), O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością (Ustroń 2016), Speciálněpedagogické intervence v současnosti (Ostrava 2017).

W trakcie kolejnej – już piętnastej– konferencji pragniemy skoncentrować dyskusję wokół problematyki inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością. Nieco prowokacyjne wyeksponowanie w tytule konferencji „bilansu zysków i strat” – w zamiarze organizatorów – służy zachęceniu uczestników konferencji do prób podsumowań osiągnięć jak i niepowodzeń w zakresie konstruowania idei, koncepcji oraz wdrażania praktyk inkluzyjnych. Wyrażamy przekonanie, że teoretyczny dorobek, jak i codzienne doświadczenia działań inkluzyjnych, wpisane już na stałe w tradycję pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych, zachęcają nie tylko do prób podsumowań, ale także prezentowania doniesień z badań oraz konstytuowania w związku z nimi nowych rozwiązań.

Problematyka ta wydaje się szczególnie istotna w aspekcie masowego wzrostu publikacji naukowych, pseudonaukowych i publicystycznych ignorujących ugruntowane już doświadczenia oraz wypracowane naukowe koncepcje inkluzji omawianej grupy osób. Pragniemy zatem kontynuować problematykę codzienności osób z niepełnosprawnością, podejmowanych społecznie działań na rzecz poprawy ich sytuacji – zarówno tych przynoszących rzeczywiste zmiany jak i tych pozorowanych, pozostawiających swoje ślady jedynie w licznych rozporządzeniach i pustych decyzjach na poziomie władz lokalnych i krajowych.

Zdecydowaliśmy się na zaproponowanie szerokiego tematu konferencji z nadzieją skoncentrowania dyskusji wokół kilku grup tematycznych: roli interdyscyplinarnej wiedzy w kreowaniu teorii oraz praktyki inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością, przemian nauk o niepełnosprawności i ich skutków dla praktyk inkluzyjnych w zakresie wsparcia oraz, a także możliwych drogach transformacji edukacji uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego – szczególnie w kontekście aktualnych i oryginalnych doniesień z badań. Liczymy, że Państwa diagnozy oraz propozycje staną się inspiracją do promowania korzystnych rozwiązań praktycznych oraz demaskowania pozorowanych działań podejmowanych na rzecz osób obarczonych niepełnosprawnością zarówno w sferze publicznej jak niepublicznej.

Zaprezentowane przez Państwa wystąpienia w formie artykułów, po pozytywnej opinii recenzentów, zamierzamy opublikować w kolejnych tomach czasopisma „Problemy Edukacji, Socjalizacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz w pracy zbiorowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia.

Komitet organizacyjny
Sekretarz
dr Ilona Fajfer-Kruczek
e-mail: ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl
tel.: 609 606 446

Sekretarz
mgr Sebastian Mrózek
e-mail: sebastian.mrózek@us.edu.pl
tel.: 600 238 935

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zenon Gajdzica

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAŁĄCZNIKACH !

Załączniki