KONFERENCJE *CONFERENCES

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością"

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku w Ustroniu.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji "O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością"

Proponowany temat konferencji jest kontynuacją podjętych rozważań nad wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych (Ustroń 2004), przemianami w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi (Ostrava 2005), wątkami koniecznymi w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2006), kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Ostrava 2007), problemami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2008), równymi szansami w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami (Ostrava 2009), zagadnieniami edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2010), refleksjami nad współczesnymi trendami w pedagogice specjalnej (Ostrava 2011), zagadnieniami edukacji, socjalizacji i fizjoterapii w życiu osób niepełnosprawnych (Cieszyn 2012), oraz zagadnieniami edukacji inkluzyjnej (Ostrava 2013), konstruowaniem świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną (Ustroń 2014), aktualnymi problemami pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej i Polsce (Ostrava 2015).

W trakcie kolejnej – już dwunastej – konferencji pragniemy skoncentrować dyskusję wokół rzeczywistej i możliwej roli interdyscyplinarnej wiedzy o niepełnosprawności w kreowaniu praktyk edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych. Zaangażowanie nauk (nie tylko pedagogiki specjalnej, ale także dyscyplin pokrewnych podejmujących problematykę niepełnosprawności) traktujemy jako angażowanie nauki nie tylko w proces diagnozowania rzeczywistości i konstruowania teorii / koncepcji (zwłaszcza tych wyprowadzonych z praktyki), ale także zaangażowania naukowców w zmianę sytuacji społecznej / edukacyjnej osób z niepełnosprawnością. Proponowany temat wpisuje się w szeroko pojętą dyskusję nad rolą nauki w kreowaniu codzienności. Wszak rolą nauki (także pedagogiki specjalnej określanej mianem stosowanej) jest nie tylko wyjaśnianie i interpretowanie świata (osób z niepełnosprawnością), ale także zmienianie go. Problematyka ta wydaje się szczególnie istotna w aspekcie permanentnego ignorowania głosu pedagogów w konstruowaniu edukacyjnej i socjalizacyjnej rzeczywistości osób z niepełnosprawnością. Pragniemy zatem kontynuować problematykę codzienności osób z niepełnosprawnością, podejmowanych społecznie działań na rzecz poprawy ich sytuacji – zarówno tych przynoszących rzeczywiste zmiany jak i tych pozorowanych, pozostawiających swoje ślady jedynie w licznych rozporządzeniach i pustych decyzjach na poziomie władz lokalnych i krajowych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod wskazanym adresem - link