ETYKA PUBLIKACYJNA *PUBLICATION ETHICS

Zasady etyki publikacyjnej, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE)

Redakcja Kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (ISSN 2084-7734), którego Wydawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady etyki publikacyjnej, w szczególności określone przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE) i rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Wydawcę:

 1. Celem Kwartalnika jest popularyzacja w społeczeństwie krajowej i światowej wiedzy w zakresie niepełnosprawności. Wydawca publikuje recenzowane artykuły naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania opartej na badaniach naukowych wiedzy o niepełnosprawności na arenie międzynarodowej.
 2. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze (Zespół Redakcyjny, Rada Programowa i Wydawca), biorąc pod uwagę profil czasopisma, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej realizujących na co dzień politykę Państwa w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz praktyków, którzy w realizacji tej polityki aktywnie uczestniczą, tj. przedsiębiorcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora).
 3. Wydawca stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
 4. Wydawca przeciwdziała takim negatywnym zjawiskom, jak ghostwriting (autorstwo-widmo – pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (autorstwo gościnne lub grzecznościowe – przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 5. Wydawca wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający pracę.
 6. Wydawca wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 7. Wydawca dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, a o wszelkich wykrytych przypadkach będą informowane placówki zatrudniające Autorów oraz wszelkie zainteresowane instytucje.
 8. Wydawca zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę Autorów oraz utworu.
 9. Wydawca prowadzi niezależną i bezstronną politykę wydawniczą.
 10. Wydawca podejmuje decyzje o przyjęciu prac do druku w sposób jawny i przejrzysty.
 11. Wydawca zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 12. Wydawca dochowuje wysokich standardów edytorskich.
 13. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące Autorów:

 1. Autorzy są zobowiązani do przekazania Wydawcy dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu, czyli przywłaszczenia cudzego utworu, danych lub pomysłów w całości lub w części, bez zaznaczenia tego w tekście, i autoplagiatu (zduplikowania publikacji), czyli opublikowania własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.
 2. Autorzy składają oświadczenie, że zapoznali się z Kodeksem Etyki Publikacyjnej Wydawcy.
 3. Autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym.
 4. Wykorzystane przez Autorów materiały ilustracyjne innych osób muszą być odpowiednio oznaczone.
 5. Wykorzystane w utworze teksty innych Autorów powinny być odpowiednio oznaczone.
 6. Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu publikacje muszą być wymienione w wykazie źródeł (bibliografii załącznikowej).
 7. W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.
 8. Autorzy mogą dobrowolnie wycofać z procesu wydawniczego tekst przedłożony do publikacji bez ponoszenia konsekwencji do momentu przekazania go do oceny recenzentów. W przypadku wycofania pozytywnie zrecenzowanego tekstu przedłożonego do procesu wydawniczego, Autorzy zobowiązują się do zrekompensowania Wydawcy poniesionych kosztów związanych z przeprowadzoną procedurą recenzowania.
 9. Przekazane przez Autorów teksty są publikowane na podstawie udzielonych Wydawcy nieodpłatnych autorskich licencji wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie. Brak złożenia oświadczenia o udzieleniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utworu uniemożliwia publikację artykułu w czasopiśmie.
 10. Autor zapewnia, że prawa autorskie do utworu udzielone Wydawcy na podstawie nieodpłatnej licencji w dacie jego przyjęcia przez Wydawcę nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

Zasady recenzowania publikacji naukowych zostały przedstawione w zakładce pn. „Procedura recenzowania”.

Obowiązkowe oświadczenia dla Autorów publikacji w Kwartalniku zostały przedstawione w zakładce pn. „Informacje dla Autorów”.

Pomoc i doradztwo w przestrzeganiu etyki wydawniczej stanowi Kodeks Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej.

Wersja polska tłumaczenia standardów COPE.

Ewaluacja jakości działalności naukowej - Przewodnik MNiSW.

 

Zapora ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Co to jest zapora ghostwriting?

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/Współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „ghostwriting” Redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja powinna wymagać od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla Autorów”, że „ghostwriting”, „ghostwriting” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki.

Wszystkie osoby wskazane jako Autorzy muszą brać taki udział w przygotowaniu pracy, aby móc wziąć odpowiedzialność za jej zawartość. Niedopuszczalne jest wskazywanie jako Autora (Współautora) osoby, której wkład w powstanie pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca („guest authorship”). W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego Autora należy przedstawić wkład poszczególnych Autorów w powstanie pracy, zaznaczając udział w: A – przygotowaniu projektu badań, pracy; B – zbieraniu danych, prowadzeniu badań; C – przeprowadzeniu analizy statystycznej; D – interpretacji wyników; E – opracowaniu manuskryptu; F – wyszukiwaniu literatury. Członkowie grup, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być wymienieni, za ich zgodą, w podziękowaniach. Niedopuszczalne jest, aby osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie pracy, nie była ujawniona jako Współautor lub wymieniona w podziękowaniach („ghostwriting”). Odpowiedzialność za wskazanie Autorów pracy ponosi Autor przesyłający pracę do Redakcji. Niestosowanie się do powyższych zasad będzie uznane za nierzetelność naukową oraz postępowanie nieetyczne. Wszelkie naruszenia zasad etycznych obowiązujących w nauce będą przez Redakcję dokumentowane. W przypadku wykrycia będą ujawniane i podane do wiadomości zainteresowanych instytucji, towarzystw naukowych i redakcji innych czasopism.

Powinna zostać podana informacja o źródłach finansowania prowadzonych badań i przygotowania pracy do publikacji. Wskazany powinien być udział instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu pracy do publikacji.

Autorzy muszą ujawnić Redakcji i opisać na załączonym dokumencie wszystkie konflikty interesu (w tym dotyczące spraw finansowych), co do których Redakcja lub czytelnicy mogą sadzić, że odnoszą się one do przedstawionych badań lub innego materiału. Informacja ta będzie traktowana przez Redakcję jako poufna, do czasu zaakceptowania pracy do druku. Wtedy Redakcja może opublikować odpowiednie informacje razem z artykułem.

Materiały, które zostały już wcześniej opublikowane lub są opisane w artykule skierowanym do publikacji drukiem lub w mediach elektronicznych, nie mogą być przesyłane do opublikowania w Kwartalniku. Opublikowanie streszczeń w materiałach konferencyjnych, nie jest uważane za wcześniejszą publikację. W przypadku opublikowania materiałów, które wcześniej już zostały opublikowane, jeśli fakt ten został ujawniony po opublikowaniu materiałów w Kwartalniku, Redakcja zamieści stosowną informację w wersji papierowej jak również on-line.

 

*Ghostwriting firewall
 

Integrity in science is one of the foundations of scientific quality. Readers should be assured that the authors of publications present the results of their work in a transparent, fair and honest way, regardless of whether they are the original authors or have used the help of a specialized entity (a natural or a legal person).

What is a ghostwriting firewall?

Transparency of information regarding the contribution of entities to preparing a publication (content-related, material, financial input, etc.) is the proof of an ethical attitude of a researcher as well as high editorial standards of the journal which publishes his/her work. It is also a manifestation of good practice and social responsibility. 

“Ghostwriting” and “guest authorship” are practices that violate the ethical norms accepted in research. “Ghostwriting” is the process whereby a person makes a substantial contribution to a publication, without revealing their share in the work as one of the authors or without being credited in the acknowledgements to the publication. “Guest authorship (or honorary authorship)” is a situation in which a person listed as an author/co-author of a publication has contributed little or not at all to the creation of the publication, and yet is mentioned as its author (co-author).

To prevent cases of “ghostwriting and “guest authorship, the Editorial Office should  introduce relevant procedures specific to the represented field or discipline of science or implement the following solutions:

 1. The Editorial Office should require from the authors to disclose and notify the Editor of the contribution of all individual authors in the creation of the manuscript submitted for publication (with their affiliations and information on contributions from each author regarding the study concept and design, the assumptions, methods, and protocols used in the preparation of the paper, etc). The corresponding author holds the main responsibility for providing correct information in this respect.
   
 2. The Editorial Office should clarify in "Information for Authors" section that “ghostwriting” and “guest authorship” are examples of scientific misconduct. Any such detected cases will be revealed and the relevant bodies (affiliate institutions, scientific societies, associations of scientific editors, etc.) will be notified.
   
 3. Authors are required to disclose information about the sources of funding of their publication as well as about the contribution of research institutions, associations and other entities (“financial disclosure”).
   
 4. The Editorial Office should document all forms of scientific misconduct, especially violations of the rules of scientific ethics.

All persons indicated as authors must have substantial contribution in the preparation of the manuscript so as to be able to take responsibility for its content. It is unacceptable to indicate a person whose contribution to the manuscript is insignificant or none ("guest authorship") as the author (co-author). If the manuscript is prepared by more than one author, the contributions of all individual authors to its preparation should be presented, indicating their participation in: A - preparation of the research project; B - collecting data and conducting research; C - statistical analysis; D - interpretation of the results; E – preparation of the manuscript; F - literature search. Group members who do not meet these criteria should be mentioned with their consent in the acknowledgments section.

It is unacceptable that a person who has made a significant contribution to the preparation of the manuscript is not disclosed as a co-author or mentioned in the acknowledgments section ("ghostwriting"). The Corresponding Author is responsible for the author’s list. Not following the above rules will be considered as scientific misconduct and unethical practice. All violations of ethical standards in science will be documented and disclosed by the Editorial Office and interested institutions, scientific societies and editorial offices of other scientific journals will be informed about such practice.

Authors should provide the information on the sources of research funding and preparation of the manuscript. The participation of scientific and research institutions or other entities in conducted research and preparation of the manuscript for publication should also be stated.

Authors must disclose and describe the existence of all conflicts of interest (including financial issues) about which the Editorial Office or readers may think that they relate to the presented research or other material. All conflicts of interests should be described in the attached form which will be treated by the Editorial Office as confidential until the manuscript is accepted for printing. At that time the Editorial Office may publish relevant information along with the article.

Materials that have already been published or are described in the article ready for printing or publishing in electronic media cannot be sent for publication in the Quarterly. The publication of abstracts in conference proceedings is not considered as a previous publication. In case of publishing of materials that have already been published, if this fact was disclosed after the publication of materials in the Quarterly, the Editorial Office will publish relevant information on paper as well as online.